ОБЯВА

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника на Центъра обявява конкурсна процедура за набиране на проекти в изпълнение на следните Програми:

       Програма 1: Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

1.1. Финансиране на проекти свързани с оптимизация на училищната мрежа в общините с малки и разпръснати населени места, включително чрез подпомагане на средищните училища за гарантиране на качествено образование в тях;

1.2. Финансиране на проекти за подобряване на училищната среда в приемните детски градини и училища;

1.3. Финансиране на проекти насочени към адаптацията на деца в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин.

 Общ бюджет 250 000 лева. Максимална стойност на един проект – 25 000 лева.

       Програма 2: Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

2.1. Финансиране на проекти, касаещи осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности, за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства

Общ бюджет 75 000 лева. Максимална стойност на един проект – 7 500 лева

        Програма 3: Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите хора от етническите малцинства

3.1. Финансиране на проекти за квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 3, ал.1 от Устройствения правилник на Центъра.

Общ бюджет 100 000 лева. Максимална стойност на един проект – 10 000 лева

       Програма 4: Подпомагане процеса за превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите и създаване на атмосфера за взаимно уважение, толерантност и разбирателство

4.1. Финансиране на проекти  на регионалните инспекторати по образование на МОН, общините и училищата при извънкласни и извънучилищни дейности, отразяващи и представящи културното разнообразие в България.

Общ бюджет 75  000 лева. Максимална стойност на един проект – 7 500 лева

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17:30 часа на 31 август 2007 г.

Документи:

Nasoki_kandidatstvane_28.06.07

obiava_28.06.07

Prilojenie_1_formuliar_kandidatstvane_28.06.07

Prilojenie_2_Budjet_28.06.07

prilojenie_3_deklaracia_partniorstvo_28.07.07

Prilojenie_4_CV_28.06.07

prilojenie_5_dogovor_28.06.07

prilojenie_6_iziskvania_finansov_otchet_28.06.07