Приет с ПМС № 108 от 8.05.2006 г., обн., ДВ, бр. 40 от 16.05.2006 г.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, наричан по-нататък „центъра“.

Чл. 2. (1) Центърът е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията със седалище София и с обща численост на персонала 6 щатни бройки, в т. ч. директор.

(2) Центърът е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.

Чл. 3. (1) Центърът разработва, финансира и подкрепя проекти, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от възпитанието и обучението на децата и учениците от етническите малцинства в България.

(2) Равен достъп до качествено образование се осигурява чрез съвместно обучение и възпитание на деца и ученици с различен етнически произход в населените места, в които има предпоставки за това, и чрез осигуряване на допълнителна учебно-възпитателна работа с ученици, които имат пропуски в обучението.

Чл. 4. (1) Дейността на центъра се осъществява по 3-годишна програма, приета от Министерския съвет, която съдържа приоритетите и мерките, които ще бъдат финансирани от центъра.

(2) Въз основа на програмата по ал. 1 центърът разработва годишни планове, които се приемат от управителния съвет.

Чл. 5. (1) Приходната част на центъра се формира от:

1. средства, получени от български, чуждестранни и международни финансиращи организации и институции;

2. дарения и завещания, които са направени за целите по чл. 3, ал. 1 ;

3. субсидия от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката;

4. други приходи.

(2) Средствата от републиканския бюджет за финансиране дейността на центъра се използват приоритетно за осигуряване на допълващо финансиране на средствата от източниците по ал. 1, т. 1 и 2 и за издръжка на центъра.

Чл. 6. Средствата по чл. 5 се разходват за:

1. осигуряване на условия за съвместно възпитание и обучение на деца и ученици с различен етнически произход в държавните и общинските детски градини и училища и обслужващи звена;

2. осигуряване на допълнителна педагогическа работа с изоставащи ученици, включена в проекти, в съответствие с целите по чл. 3, ал. 1 ;

3. дейности за връщане на отпадналите ученици в училище и подобряване на образователните им резултати;

4. разработване и въвеждане в детските градини и в училищата на програми за възпитание и обучение, съобразени с културите на различните етнически малцинства;

5. провеждане на квалификационни дейности за учителите в съответствие с целите по чл. 3, ал. 1 ;

6. изследователска дейност, свързана с междуетническата интеграция на децата и учениците чрез образование;

7. подготовка на родителите за осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците;

8. дейности по наблюдение и оценка на финансирани от центъра проекти;

9. дейности по създаване публичност на политиката за образователна интеграция и на работата на центъра;

10. издръжка на центъра.

Глава втора

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

Чл. 7. Органи на управление на центъра са управителният съвет и директорът.

Чл. 8. (1) Управителният съвет се състои от 11 членове, от които: четирима представители на Министерството на образованието и науката, по един представител на дирекция „Етнически и демографски въпроси“ на Министерския съвет, на Министерството на финансите, на Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на културата и трима представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

(2) Председател на управителния съвет е министърът на образованието и науката или упълномощен от него заместник-министър.

(3) Членовете на управителния съвет се определят със заповед на министъра на образованието и науката.

Чл. 9. (1) Представителите на Министерството на образованието и науката, дирекция „Етнически и демографски въпроси“ на Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика и на Министерството на културата се предлагат от ръководителя на съответното ведомство.

(2) Представителите на юридическите лица с нестопанска цел трябва да имат опит в управлението и оценяването на проекти, свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, и да работят по трудов или по граждански договор с юридическото лице с нестопанска цел, което ги предлага за участие в управителния съвет.

Чл. 10. Мандатът на членовете на управителния съвет е 3 години.

Чл. 11. (1) Членовете на управителния съвет се освобождават от министъра на образованието и науката преди изтичането на мандата:

1. по тяхно писмено искане;

2. при обективна невъзможност да изпълняват задълженията си, продължила повече от 6 месеца;

3. при системно неизпълнение на задълженията;

4. при влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

5. при прекратяване на служебното, трудовото или гражданското правоотношение със съответната администрация или с юридическото лице с нестопанска цел.

(2) При предсрочно освобождаване на член на управителния съвет министърът на образованието и науката определя в едномесечен срок на негово място нов член от същата квота по реда, установен с правилника.

(3) Новоназначеният член продължава мандата на предсрочно освободения.

Чл. 12. Управителният съвет:

1. одобрява 3-годишната програма за дейността на центъра и я предлага на министъра на образованието и науката за внасяне в Министерския съвет;

2. приема годишните планове за дейността на центъра;

3. одобрява проекти, разработени от центъра, за финансиране от български, чуждестранни и международни организации и институции;

4. приема дарения и завещания, когато са направени в съответствие с целите на центъра;

5. контролира разпределението на получените средства от български, чуждестранни и международни финансиращи организации и институции;

6. приема годишния отчет и периодичните отчети за дейността и финансовото състояние на центъра;

7. одобрява проекта на годишен бюджет на центъра.

Чл. 13. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват най-малко веднъж на 4 месеца от неговия председател, а в негово отсъствие – от упълномощен от него член на управителния съвет.

(2) Членовете на управителния съвет се уведомяват писмено за насрочените заседания не по-късно от 5 работни дни преди провеждането им.

Чл. 14. (1) Заседанията на управителния съвет се считат за редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от неговите членове.

(2) За участието в заседанията членовете на управителния съвет получават възнаграждение, определено със заповед на министъра на образованието и науката.

Чл. 15. Управителният съвет взема решения с мнозинство от две трети от присъстващите членове.

Чл. 16. (1) За проведените заседания се съставя протокол, който се подписва от присъствалите членове.

(2) Член на управителния съвет, несъгласен с решението му, се подписва с особено мнение, което, изразено писмено, се прилага към протокола.

Чл. 17. (1) Директорът:

1. организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на центъра;

2. представлява центъра;

3. сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите в центъра;

4. утвърждава правилник за вътрешния ред на центъра, длъжностното разписание и длъжностните характеристики на работещите в центъра;

5. изготвя проект на 3-годишна програма за дейността на центъра и я представя на управителния съвет за одобряване;

6. организира разработването на проекти, свързани с дейността на центъра, и ги представя пред финансиращи организации, институции и дарители след одобрението на управителния съвет;

7. подготвя и внася за одобряване в управителния съвет проекта на бюджет за съответната календарна година;

8. подготвя и внася в управителния съвет годишния отчет и периодичните отчети за дейността и финансовото състояние на центъра;

9. разпорежда се със средствата на центъра, предоставени за неговата издръжка, и носи отговорност за тяхното законосъобразно и целесъобразно разходване;

10. подготвя заседанията на управителния съвет и участва в тях с право на съвещателен глас;

11. осигурява изпълнението на решенията на управителния съвет;

12. организира поддържането на електронна страница на центъра;

13. взема решения по всички въпроси, свързани с управлението на центъра, които не са в правомощията на управителния съвет.

(2) При осъществяване на своите функции директорът взаимодейства и сътрудничи с държавни органи, органи на местното самоуправление, юридически и физически лица за осъществяване дейността на центъра.

Чл. 18. Членовете на управителния съвет и директорът не могат да участват в разработването и изпълнението на проекти, финансирани от центъра.

Глава трета

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА

Раздел I

Финансиране на проекти

Чл. 19. Центърът разработва проекти и участва в конкурси, организирани от български, чуждестранни и международни финансиращи организации и институции.

Чл. 20. (1) Центърът финансира проекти на: държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища и общини, разработени и изпълнявани самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

(2) Финансирането на проекти по ал. 1 се извършва съобразно правилата на съответните чуждестранни и международни финансиращи организации и институции, когато те предоставят повече от 50 на сто от финансирането.

(3) В случаите, когато финансирането, предоставено от съответните чуждестранни и международни финансиращи организации и институции, е по-малко от 50 на сто, както и когато средствата се осигуряват от български организации и институции, центърът финансира проектите по ал. 1 съобразно действащото законодателство на Република България.

Чл. 21. (1) Центърът подкрепя проекти, разработени съвместно с български, чуждестранни и международни организации и институции, когато са насочени за постигане на целите по чл. 3, ал. 1 .

(2) Подкрепянето на проекти се изразява в съвместното участие в конкурси и изпълняването на дейности, свързани с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в България.

Раздел II

Отчетност, наблюдение и оценка на дейността на центъра

Чл. 22. Центърът изгражда и организира функционирането на система за отчетност, наблюдение и оценка на дейността си, която съдържа информация за:

1. резултатите от дейността на центъра по заложени в 3-годишната програма показатели за изпълнение;

2. проведените одити на дейността на центъра и препоръките, дадени в одитните доклади, както и тяхното изпълнение;

3. извършените външни оценки на дейността на центъра;

4. финансиращите организации и институции, както и получателите на средства.

Чл. 23. В срок до 30 април всяка календарна година директорът публикува в електронната страница на центъра годишен доклад, който задължително включва:

1. информация за изпълнението на годишния план и за напредъка по изпълнението на 3-годишната програма по приоритети и мерки съгласно заложените показатели за изпълнение;

2. информация за приходите и разходите;

3. информация по чл. 22, т. 2 и 3 ;

4. общ брой на получените проекти за финансиране през годината;

5. списък на финансираните организации и институции, както и размера на получените от тях средства;

6. кратко описание на финансираните проекти.

Глава четвърта

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЦЕНТЪРА

Чл. 24. Организацията на работа на центъра се осъществява в съответствие с разпоредбите на правилника и с правила за работа, утвърдени от директора.

Чл. 25. Лицата, работещи по трудово правоотношение в центъра, изпълняват възложените им задачи и отговарят за изпълнението на работата въз основа на длъжностни характеристики, утвърдени от директора.

Чл. 26. Документите, изпратени до центъра от държавни органи и институции, от юридически или физически лица, се завеждат във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

Чл. 27. При завеждането на документите в регистъра по чл. 24 се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието.

Чл. 28. Директорът или неговият заместник разпределя преписката с резолюция до съответните служители, съдържаща указания, срок за изпълнение, дата и подпис.

Чл. 29. Изходящите от центъра документи се съставят в два екземпляра, като вторият екземпляр съдържа датата, инициалите и подписа на служителя, изготвил документа.

Чл. 30. Работното време на центъра е от 9,00 до 17,30 ч. с почивка от 12,30 до 13,00 ч.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 7 от Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ДВ, бр. 7 от 2005 г.).

Ustroystwen_prawilnik.rtf (52.25 KB)