Важно!!! Подписване на договори по КП 33.13-2014

Уважаеми кандидати, уведомяваме Ви, че на 10, 11 и 12 септември (сряда, четвъртък и петък)   от 9.30 ч. до 17.30 ще се подписват договори с ръководителите на институциите и главния счетоводител или лицето изпълняващо тази функция на класираните проекти, одобрени за финансиране (без резервите) по 1, 2 и 3 приоритет на КП 33.13 - 2014 г. За целта е необходимо да подготвите и представите следните документи:

1. Попълнен Договор (Приложение 5 А за първи приоритет;  Приложение 5 Б за втори приоритет и Приложение 5 В за трети приоритет към настоящото съобщение), в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни (както и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост);

- при попълване на чл. 4 ал.1. от Договора - сумите на първи и втори транш да бъдат изчислени с точност до стотицата след десетичния знак и изписани коректно цифром и словом;

- по чл. 2 от Договора - да се посочи крайния срок на извършване на дейностите по т. 8 от Формуляра за кандидатстване от конкурсната документация;

2. Банкова сметка (бюджетна), издадена на името на кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3. Писмено потвърждение от Ръководителя на проекта за готовността му за започване на дейностите по проекта, съгласно чл. 5 от Договора (Приложение 1 към настоящото съобщение).

4. Декларация (Приложение 2 към настоящото съобщение), подписана от ръководителя на институцията.

Подписването на Договорите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София, бул. Г. М. Димитров 52А, I етаж, при спазване на следния график:

 • За подписване на договорите по Приоритет 1 - 10.09.2014 г. от 9:30 до 17:30 часа;
 • За подписване на договорите по Приоритет 2  - 11.09.2014 г. от 9:30 до 17:30 часа;
 • За подписване на договорите по Приоритет 3  - 12.09.2014 г. от 9:30 до 17:30 часа;

Подписването на договора става лично от ръководителя на водещата институция или упълномощено от него лице. Напомняме ви да носите в себе си и печата на институцията.

 

Забележка:

*Бенефициенти, които нямат възможност да сключат договор на съответната за приоритета им дата, моля да се свържат с експертите на ЦОИДУЕМ, за да се уточнят на коя от трите посочени дати могат да подпишат договор.

Prilojenie_1__d_q_za_gotovnost.doc (24 KB)

Prilojenie_2__d_q_ot_r_l_institucia.doc (40 KB)

Prilojenie_5_A__dog._1_vi_pr..doc (77 KB)

Prilojenie_5_Б__dog._2_vi_pr..doc (77 KB)

Prilojenie_5_В__dog._3_vi_pr..doc (77.5 KB)

 


Важно!!! Резултати от КП 33.13-2014

Списък на недопуснатите до оценка проектни предложения по КП 33.13-2014

Приоритет 1

№ по

ред

Вх. №/ дата

Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1

33.13-1-018/21.07.2014 ПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по I т. 3, по II т. 3,т. 8, т. 9, т. 10, т. 11 и по III т. 1, т. 2, т. 3

2

33.13-1-042/24.07.2014 ЦДГ „Първи юни“, гр. Карлово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6

3

33.13-1-044/24.07.2014 Трето ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3

4

33.13-1-050/24.07.2014 СОУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3

5

33.13-1-060/25.07.2014 ЦДГ „Слънце“, гр. Луковит Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6, по III т. 1 , т. 2, т. 5

6

33.13-1-076/25.07.2014 ОУ „Пенчо П. Славейков“, с. Марково Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6, т. 11

7

33.13-1-079/25.07.2014 ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Хърсово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11

8

33.13-1-080/25.07.2014 Фондация „Младен и Мария Антонови“, гр. София Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по I т. 2, по II т. 4, т. 5, т. 7, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, по III т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5

9

33.13-1-083/25.07.2014 ОДЗ „Детелина“, гр. Гоце Делчев Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9, т. 10

10

33.13-1-084/25.07.2014 ОДЗ „Калинка“, гр. Гоце Делчев Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 8, т. 9

11

33.13-1-100/25.07.2014 ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Езерче Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6, по III т. 1 , т. 2, т. 3, т. 5

12

33.13-1-105/25.07.2014 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Градинарово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6, по III т. 1, т. 2, т. 3, т. 5

13

33.13-1-109/25.07.2014 Фондация „Ж. М. Р“ - Сливен Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по I т. 2, по II т. 3, т. 5, т. 8, т. 9

14

33.13-1-110/25.07.2014 СОУ „Васил Левски “, гр. Дулово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 4, т. 8, т. 9, т. 11
Приоритет 2

№ по

ред

Вх. №/ дата

Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1

33.13-2-039/22.07.2014 ОДК - Джебел, гр. Джебел Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3

2

33.13-2-059/24.07.2014 113 СОУ „Сава Филаретов“, гр. София Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3

3

33.13-2-063/24.07.2014 ОУ „Свети Иван Рилски“, с. Червенци Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9, по III т. 1, т. 2, т. 3

4

33.13-2-068/24.07.2014 III ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3, по III т. 2, т. 3

5

33.13-2-070/24.07.2014 ОУ „Георги Стойков Раковски“, с. Търнак Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 11

6

33.13-2-073/24.07.2014 СОУ „Отец Паисий“, с. Медковец Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3, т. 4, т. 5

7

33.13-2-088/25.07.2014 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Костиево Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 11

8

33.13-2-089/25.07.2014 Община Елин Пелин Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –по II т. 3, по III т. 3

9

33.13-2-094/25.07.2014 НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Раждавица Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3

10

33.13-2-111/25.07.2014 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Криводол Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3, т. 8, т. 9, т. 11

11

33.13-2-113/25.07.2014 ПАГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла Слатина Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 5

12

33.13-2-117/25.07.2014 РЦПИОВДУСОП - Търговище Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 11

13

33.13-2-119/25.07.2014 ОДЗ 11 „Славейче“, гр. Видин Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 4, т. 5, по III т. 4

14

33.13-2-120/25.07.2014 ОДЗ „Пролет“, гр. Койнаре Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6

15

33.13-2-127/25.07.2014 Община Габрово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 4, т. 5

16

33.13-2-131/25.07.2014 ОУ „Христо Ботев“, с. Зидарово Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3, т. 8, т. 9

17

33.13-2-138/25.07.2014 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сатовча Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 8, т. 9

18

33.13-2-139/25.07.2014 СОУ „Неофит Рилски“, гр. Харманли Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 8, т. 9
Приоритет 3

№ по

ред

Вх. №/ дата

Кандидатстваща институция

Причини за недопускане

1

33.13-3-026/24.07.2014 113 СОУ „Сава Филаретов“,гр. София Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие –по II т. 3

2

33.13-3-027/24.07.2014 ОУ „Отец Паисий“, с. Стефан Караджа Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3

3

33.13-3-050/25.07.2014 ЦДГ „Слънце“, гр. Луковит Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6, поIII т. 2, т. 5

4

33.13-3-065/25.07.2014 СОУ „Св. Климент Охридски“, с. Камен Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 11

5

33.13-3-067/25.07.2014 ЦДГ „Червената шапчица“, гр. Русе Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6

6

33.13-3-072/25.07.2014 СОУ „Константин Величков“, гр. Пловдив Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 6, т. 11

7

33.13-3-076/25.07.2014 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Враца Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 9

8

33.13-3-086/25.07.2014 ЦДГ 19 „Звънче“, гр. Видин Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 4

9

33.13-3-087/25.07.2014 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Антон Не покрива критерии в таблицата за проверка на административно съответствие – по II т. 3, т. 4, т. 8, т. 9, т. 10, по III т. 1, т. 2, т. 3, т. 4

Приоритет 1. Осигуряване на равен досттъп до качествено образование на децата учениците от етническите малцинства.
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Наименование на проекта Обща оценка
1 33.13-1-082/25.07.2014 147 ОУ „Йордан Радичков“ гр. София Извънкласни клубни дейности - модел за интеграция и затвърждаване на учебния материал 78,67
2 33.13-1-038/24.07.2014 Община Благоевград гр. Благоевград Община Благоевград - Място за Етно Новаторство - Обмен 73,00
3 33.13-1-033/24.07.2014 СОУ „Христо Смирненски“ с. Кочан Мостове към света 71,33
4 33.13-1-062/25.07.2014 ЦДГ 19 „Звънче“ гр. Видин Вълшебен свят - общ свят 71,33
5 33.13-1-011/17.07.2014 ЦДГ 67 гр.София Пъзел 70,67
6 33.13-1-063/25.07.2014 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Скравена Бъдеще за всички деца 70,67
7 33.13-1-034/24.07.2014 48 ОУ „Йосиф Ковачев“ гр. София Нови възможности за интеграция 69,67
8 33.13-1-022/23.07.2014 ОДЗ „Джани Родари“ гр. София Единни в детската градина 69,00
9 33.13-1-032/24.07.2014 VI ОУ „Братя Миладинови“ гр. Сливен Рамо до рамо към общото бъдеще 69,00
10 33.13-1-052/24.07.2014 93 СОУ „Александър Тодоров-Балан“ гр. София Училище за всички 67,67
11 33.13-1-058/25.07.2014 ОУ „Христо Смирненски“ с. Водолей Мостове към света 67,67
12 33.13-1-065/25.07.2014 ОУ „Даскал Димитри“ гр. Кюстендил Музиката може 67,67
13 33.13-1-003/10.07.2014 ОДЗ „Зорница“ гр. Карлово Заедно играем, учим и растем 67,33
14 33.13-1-006/15.07.2014 ОДЗ 75 „Сърчице“ гр. София Чудесата се случват 66,00
15 33.13-1-068/25.07.2014 ОУ „Св. Иван Рилски“ с. Балван Близо един до друг 65,67
16 33.13-1-017/21.07.2014 ОДЗ „Радост“ гр. Елин Пелин ОДЗ Радост като привлекателен център за всички деца 65,00
17 33.13-1-035/24.07.2014 ОУ „Васил Левски“ с. Гита Качествено образование чрез адаптация 62,67
18 33.13-1-099/25.07.2014 РИО - Ловеч гр. Ловеч Даваме шанс лъчите на Слънцето да докосват всички 62,00
19 33.13-1-024/23.07.2014 ОУ „Христо Ботев“ с. Паволче На училище е лесно, интересно, приятно и полезно 61,67
20 33.13-1-037/24.07.2014 ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Тишевица Математиката е за всички 60,00
Резерви
1 33.13-1-019/22.07.2014 ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Селановци И аз мога… 59,00
2 33.13-1-009/16.07.2014 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Девене Училищна палитра 58,33
3 33.13-1-002/03.07.2014 ОУ „Христо Ботев“ с. Баница Бъдещето ни е днес в нашите ръце 57,33
4 33.13-1-094/25.07.2014 СОУ „П. Кр. Яворов“ гр. Пловдив КИИИД – клубове за извънкласна, извънучилищна и интеграционна дейност 57,00
5 33.13-1-004/10.07.2014 ОУ „Христо Ботев“ с. Исперихово Знаещи – днес, можещи - утре 56,67

 

Приоритет 2. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при деца и ученици.
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Наименование на проекта Обща оценка
1 33.13-2-093/25.07.2014 РИО Враца гр. Враца Ефективност на формите на интеркултурно образование - гарант за качествено образование на учениците от различен етнически произход 77,00
2 33.13-2-022/18.07.2014 66 СОУ „Ф. Станиславов“ гр. София Академия за толерантност 73,33
3 33.13-2-074/25.07.2014 ОУ „Братя Миладинови“ с. Черна Да гребем с пълни шепи от ромската културна съкровищница 72,67
4 33.13-2-026/18.07.2014 ОУ „Хр. Ботев“ с. Китанчево С традициите, танците и спорта – НЕ на агресията 71,67
5 33.13-2-082/25.07.2014 ОУ „Христо Смирненски“ с. Водолей Цветна фантазия 71,67
6 33.13-2-097/25.07.2014 ОУ „Иван Рилски“ с. Балван Богатство на различията 71,67
7 33.13-2-051/24.07.2014 ОУ „Хаджи Димитър“ с. Бяла Етнокултурна, комуникативна работилница 69,33
8 33.13-2-083/25.07.2014 ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново Искам, знам и мога 69,00
9 33.13-2-118/25.07.2014 ОДК - Бургас гр. Бургас Приятелство без етнограници 68,00
10 33.13-2-055/24.07.2014 ОДЗ „Здравец“ гр. Ихтиман Въвеждане на нови форми за интеркултурно образование в ОДЗ „Здравец“ гр. Ихтиман 67,67
11 33.13-2-020/17.07.2014 Община Летница гр. Летница Весела градина 66,67
12 33.13-2-075/25.07.2014 Общинско спортно училище „Дръстър“ гр. Силистра Успяваме заедно в различието си 66,33
13 33.13-2-128/25.07.2014 ОУ „Христо Ботев“ с. Дълго поле Конкурентни, способни и с една идея по-умни 66,33
14 33.13-2-009/11.07.2014 ОУ „Йордан Йовков“ гр. Ямбол Дъга над Тунджа 66,00
15 33.13-2-052/24.07.2014 VI ОУ „Братя Миладинови“ гр. Сливен С различна култура - единни в живота 66,00
16 33.13-2-092/25.07.2014 СОУ „Христо Ботев“ с. Горна Малина Училището - място за толерантно общуване 65,67
17 33.13-2-095/25.07.2014 ОДЗ 27 „Детска китка“ гр. София Аз, ти и другите заедно 65,33
18 33.13-2-041/23.07.2014 ОУ „Васил Левски“ с. Караджово Работилница за творци 65,00
19 33.13-2-057/24.07.2014 ОУ „Васил Левски“ с. Гита Учение чрез забавление 65,00
20 33.13-2-087/25.07.2014 СУ „Св. Климент Охридски“- Департамент за информация и усъвършенстване на учители гр. София Професионални компетентности на учителя за работа в интеркултурна среда 65,00
Резерви
1 33.13-2-044/23.07.2014 ОДК Ямбол гр. Ямбол Ние сме децата, ние сме светът 64,67
2 33.13-2-003/04.07.2014 ОДК Смолян гр. Смолян Да сбъднем мечтите си заедно 64,33
3 33.13-2-130/25.07.2014 ОДК - Крумовград гр. Крумовград Източнородопска палитра 64,00
4 33.13-2-034/22.07.2014 ОУ „Отец Паисий“ гр. Първомай Единни в многообразието 61,33
5 33.13-2-065/24.07.2014 ЦДГ „Пролетна дъга“ гр. Берковица Ще успеем заедно 61,00

 

Приоритет 3. Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия.
№ по ред Вх. №/ дата Кандидатстваща институция Населено място Наименование на проекта Обща оценка
1 33.13-3-006/17.07.2014 ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Тишевица ЗаЕДНО в училище 71,67
2 33.13-3-023/24.07.2014 48 ОУ „Йосиф Ковачев“ гр. София Родителско включване 70,33
3 33.13-3-053/25.07.2014 ОДЗ „Българче“ гр. Враца Създаване на устойчив модел за работа със семейството 69,33
4 33.13-3-068/25.07.2014 СОУ „Черноризец Храбър“ гр. Пловдив Прилагане на добри практики и методики за работа с родители на ученици от етническите малцинства 69,00
5 33.13-3-022/24.07.2014 СОУ „Христо Смирненски“ с. Кочан Нашето бъдеще в нашите ръце 67,00
6 33.13-3-021/24.07.2014 ОУ „Хаджи Димитър“ с. Бяла Мрежа за интеркултурен диалог с родителите 66,00
7 33.13-3-016/23.07.2014 ОДЗ 82 „Джани Родари“ гр. София Родители в партньорство 65,33
8 33.13-3-049/25.07.2014 ОУ „Христо Ботев“ с. Миладиново Нашето бъдеще е в нашите ръце 64,33
9 33.13-3-007/17.07.2014 ЦДГ 67 гр. София Семейство – образователна институция 64,00
10 33.13-3-037/24.07.2014 93 СОУ „Александър Теодоров-Балан“ гр. София Активни родители 64,00
11 33.13-3-052/25.07.2014 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Скравена Родители - равностойни партньори в училищния живот 64,00
12 33.13-3-004/15.07.2014 ОДЗ 75 „Сърчице“ гр. София Деца на бъдещето 63,33
13 33.13-3-013/21.07.2014 ОДЗ „Радост“ гр. Елин Пелин Сътрудничество между детската градина и семейството и обществеността 63,33
14 33.13-3-047/25.07.2014 ОУ „Гео Милев“ с. Конево Ръка за ръка в подготовка за бъдещето 63,33
15 33.13-3-039/25.07.2014 СУ „Св. Климент Охридски“, Исторически факултет, катедра Етнология гр. София Етнопедагогически модел за работа с родители 63,00
Резерви
16 33.13-3-057/25.07.2014 ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Стоян Михайловски За съдба дойдох 60,00
17 33.13-3-001/10.07.2014 ОУ „Васил Левски“ гр. Бургас Аз и мама учим 59,67
18 33.13-3-075/25.07.2014 ОУ „П. Волов“ гр. Пловдив Активни родители за образователна интеграция 59,67
19 33.13-3-017/23.07.2014 ОУ „Васил Априлов“ с. Хърлец Ефективно партньорство между родители и педагози - лост за пълноценна интеграция 58,67
20 33.13-3-018/23.07.2014 ОУ „Васил Левски“ с. Караджово Заедно можем повече 58,67

 


Обява за две информационни срещи във връзка с КП 33.13 – 2014

ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.13 - 2014.

Желаещите трябва да заяват предварително участието си на eлектронната поща на ЦОИДУЕМ: coiduem@abv.bg до 17.06.2014 г.

 • Първата среща ще се проведе на 19 юни (четвъртък) в офиса на ЦОИДУЕМ - София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.30 часа.
 • Втората среща ще се проведе на 24 юни (вторник) в офиса на ЦОИДУЕМ - София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.30 часа.

В заявката за участие, моля не пропускайте да посочите подходящата за Вас дата.


Внимание!!! Покана за проектни предложения!!! Нов конкурс - 33.13 - 2014

ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява Конкурсна процедура 33.13-2014

за набиране на проектни предложения по следните приоритети и теми:

Приоритет 1. Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.

Теми:

   1. Осигуряване на качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства.
   1. Подобряване на учебната и възпитателна среда в приемните детски градини и училища.
   1. Адаптацията на деца в детските градини и ученици в началните училища, за които българският език не е майчин.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 442 580 лв.

Максимална стойност на един проект - 22 129 лв.

 

Приоритет 2. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите малцинства при  деца и ученици. 

Теми:

   1. Развитие на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
   1. Повишаване на квалификацията на учители.
   1. Въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно образование.

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 331 935 лв.

Максимална стойност на един проект – 16 597 лв.

 

Приоритет 3. Ефективна работа с родителите на децата и учениците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на безпричинните отсъствия.  

Теми:

   1. Модел за работа с родители.
   1. Изработване на методика за работа с родители на деца и ученици от етническите малцинства.
   1. Мотивиране на ромските родители за подкрепа на техните деца и ученици.
   1. Включването на родители при изработване на училищни стратегии, планове и програми и участието им в Училищното настоятелство.

 

Кандидатстващи институции: общини; регионални инспекторати по образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, изпълняващи самостоятелно или с участието на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Общ бюджет по приоритета – 331 935 лв.

Максимална стойност на един проект – 22 129 лв.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: https://coiduem.mon.bg/

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 17:00 часа на 25.07.2014 г.

Nasoki_za_kandidatstvane_33.13_2014.doc (221 KB)

Pr.1_Formulqr_KP_13.doc (135 KB)

Pr.2_Biudjet_KP13.xls (71 KB)

Pr.3_Deklaraciq_za_partniorstvo_KP_13.doc (40.5 KB)

Pr.3.1._Deklaraciq_KP_13.doc (27 KB)

Pr.4_Avtobiografii_ekip_KP13.doc (36 KB)

Pr.5_DogovorKP13_1.doc (74.5 KB)

Pr.6_Iziskvaniq_za_sadarjatelen_doklad_KP13.doc (87 KB)

Pr.7_Iziskvaniq_za_finansov_otchet_KP13.doc (28 KB)

Pr.8_Finansov_otchet_KP13.xls (50 KB)

Obyava_KP_13.doc (30.5 KB)


КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2014 Г.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за оценители на проектни предложения по конкурсни процедури

(КП) на ЦОИДУЕМ за 2014 г.

1. Кратко описание на дейността:

 • оценка на проектни предложения, съгласно Конкурсните процедури при спазване на Вътрешните правила за провеждане на конкурсна процедура за класиране на проекти  (ВППКПКП)  от ЦОИДУЕМ;
 • деклариране на независимост и конфиденциалност в процеса на оценка на проектните предложения;
 • докладване на председателя на оценителната комисия за нередности в процеса на оценяване.

2. Основни изисквания за кандидатите:

 • да са физически лица;

 • висше образование - завършена образователна степен минимум бакалавър;
 • професионален опит: минимум 3 години в областта на образованието.

3. Специфични изисквания за кандидатите:

Кандидатите трябва да имат опит в:

 • оценяване на програми и/или проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
 • изпълнение на проекти, програми или инициативи за интегриране  на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система;
 • сферата на административното и финансовото управление на проекти;
 • работа с родители на децата и учениците от етническите малцинства;
 • сферата на съхраняване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства;
 • анализиране, систематизиране и представяне на информация, данни и резултати.4. Начин на провеждане на конкурса:

Подборът на оценители ще се извърши от Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

 • проверка по документи за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно изискванията в настоящата обява;
 • събеседване с допуснатите кандидати.

5. Необходимите документи, за участие в конкурса:

 • автобиография  - по образец (Приложение № 1)
 • копия на документи, доказващи опита и професионалната квалификация - (дипломи, удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
 • копия на други документи, които участникът преценява, че са важни при оценката на кандидатурата му;
 • заявление за участие и списък на приложените документи в свободна форма.6. Подаване на документи:

Документите могат да бъдат представени лично, изпратени на електронен адрес: coiduem@abv.bg  или по пощата:

гр. София 1797, бул. „Г.М. Димитров” 52А

Център за образователна интеграция на децата и учениците

от етническите малцинства   /ЦОИДУЕМ/

(Конкурс за външни оценители по конкурсни  процедури на ЦОИДУЕМ)

 

Документи получени след 17 ч. на 15.05.2014 г. няма да бъдат разглеждани.

7. Сключване на договор:

 • за оценяването на проектни предложения по конкурсни процедури на ЦОИДУЕМ за 2014 г. с одобрените кандидати за оценители ще бъде сключен граждански договор;
 • възнаграждението ще се определи в зависимост от обема на извършената работа, съгласно Вътрешните правила на ЦОИДУЕМ за начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на служители от ЦОИДУЕМ и външни експерти за проверка на проектни предложения.

Оценяването на проектите ще се проведе през месец август 2014 г.  Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса за външни оценители ще бъдат обявявани на електронната страница на ЦОИДУЕМ.

Prilozhenie_1.doc (45 KB)