Важно!!! Подписване на договорите по КП 33.17-2018

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.17-2018, предстои подписване на договори. За целта е необходимо да представите следните документи:
1. Попълнен Договор – в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни, като не се попълва само номера на Договора и датата;
1.1. При попълване на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Договора – максималният размер на финансиране и авансовото плащане да бъдат изчислени коректно и без закръглявания;
1.2. По чл. 2, ал. 3 от Договора да се посочи крайната дата на допустимост на разходите, съобразена с датата на подписване и заложената във Формуляра за кандидатстване продължителност на дейностите.
2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.
3. Декларация на Бенефициента, подписана и подпечатана от ръководителя на институцията /попълва се от всички Кандидатстващи институции, независимо дали има настъпили промени/.
4. Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г.

Моля, носете всички изискани документи и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост от корекции.

Крайният вариант на одобреното проектно предложение ще Ви бъде даден на хартиен носител от главните експерти на ЦОИДУЕМ на датата на подписване на договора.

Кандидатстващи институции, които имат корекции в дейностите и бюджета, ще могат да виждат съответните корекции в профилите си в Електронната система най-късно от 21.09.2018 г.

Обучение за изпълнението на проектите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 52 А, ет. 1, както следва:
На 26.09.2018 г. от 13:00 до 14:30 часа за проектите по Приоритет 1.
• На 27.09.2018 г. от 13:00 до 14:30 часа за проектите по Приоритет 3.

Подписването на договора става лично от ръководителя на Кандидатстващата институция, след приключване на обучението. Втори подпис полага счетоводителя на институцията.
При наличие на обективни обстоятелства, които правят невъзможно участието Ви на посочените дати за обучение и подписване на Договорите, следва предварително да уведомите ЦОИДУЕМ.

pismo-podpisvane na dogovori

Dogovor

Deklaraciq na Beneficienta

Deklaraciq saglasno Reglament № 679 от 2016 g.

Rakovodstvo na Beneficienta 33.17-2018


ВАЖНО!Промяна на краен срок за кандидатстване с проектни предложения по КП 33.17-2018

Уважаеми Кандидати,

Крайният срок за получаване на проектните предложения по Конкурсна процедура 33.17-2018 се променя от "30.07.2018 г. до 13.00 ч." на "30.07.2018 г. до 15.00 ч.".

ЦОИДУЕМ


КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2018 Г.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за оценители на проектни предложения по конкурсна процедура (КП) на ЦОИДУЕМ за 2018 г.

1. Кратко описание на дейността на оценителите:
Кандидатите ще вземат участие в оценка на проектни предложения по обявената конкурсна процедура КП 33.17-2018. В зависимост от броя на постъпилите проектни предложения ще бъдат определен броя на оценителите, които ще бъдат поканени да се включат в процеса на оценяване.
Оценителите проверяват проектното предложение поотделно и независимо един от друг, съгласно предварително зададени критерии. В случай, че има разлика в оценките повече от 25 т., се определя трети оценител, който да извърши нова, независима оценка на проекта. В този случай, средната стойност на двете най-близки оценки ще се използва за класиране на проектните предложения.
Проектните предложения ще се оценяват он-лайн на база разработена електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения.
Оценяването на проектите ще се проведе през месец август/септември 2018 г. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено, като с тях ще се сключи договор за извършване на оценка на качеството на допуснатите проектни предложения на 14 август 2018 г. На същата дата ще се проведе и обучение за работа с електронната система.
Възнаграждението на оценителите ще се определи в зависимост от обема на извършената работа, съгласно Вътрешните правила на ЦОИДУЕМ за начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на служители от ЦОИДУЕМ и външни експерти за проверка на проектни предложения.

2. Минимални основни изисквания към кандидатите за оценители:
• да са пълнолетни физически лица;
• да не са поставени под запрещение
• да притежават минимална образователно-квалификационна степен – Бакалавър, професионално направление „Икономика“, „Право“, „Социални науки“, „Администрация и управление“, „Педагогика“, „Хуманитарни науки“;
• да притежават опит: минимум 3 години в областта на образованието;
• да притежават опит в работата с проекти и/или опит в оценяването на проекти;
• да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всяка друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на България, и страните членки на Европейския съюз; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 20а от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
• да не участват в подготовката на проектни предложения по настоящата конкурсна процедура КП 33.17-2018.

3. Специфични изисквания за кандидатите:
• опит в оценяване на програми и/или проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
• опит в изпълнение на проекти, програми или инициативи за интегриране на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система;
• опит в анализиране, систематизиране и представяне на информация, данни и резултати;
• познаване на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ, както и документите по настоящата КП 33.17-2018.

4. Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление /по образец/;
• Мотивационно писмо /в свободна форма/;
• Декларация /по образец/;
• Автобиография /Europass формат/;
• Копие на документ/и за завършено висше образование;
• Копие от документи, удостоверяващи опит /трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документи, удостоверяващ/и опит/;
• Други документи, които кандидатът счита, че са от особена важност при оценката на кандидатурата му.

Посочените документи не се изискват за експерти, участвали и доказали своя опит като оценители по предходната КП 33.16-2017 на Центъра. Желание за участие в настоящия конкурс, заявяват писмено – в свободна форма, като прилагат и Декларация (по образец).

5. Начин на кандидатстване
Комплектът с документи (или заявление за участие с декларация за експертите - оценители от предходната КП) трябва да бъде получен в ЦОИДУЕМ в срок до 20.07.2018 г., в запечатан плик по един от следните начини:
 по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка;
 по куриер;
 доставен на ръка в ЦОИДУЕМ лично или чрез пълномощник.
За документи изпратени по поща или куриер важи пощенско клеймо от 20.07.2018 г. включително.
На плика трябва да бъде отбелязана следната информация:
• Адрес: гр. София 1797, бул. „Г.М.Димитров“ 52 А, ет. 1, стая 120, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
• Име, адрес и телефон на кандидата;
• Следното означение:

„ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.17-2018 НА ЦОИДУЕМ“

6. Ред и начин на провеждане на конкурса
Подборът на оценители ще се извърши от Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

I. Проверка по документи за наличие на опит и квалификация, съгласно изискванията в настоящата обява (само за нови кандидати за оценители).
Комисията разглежда постъпилите в срок документи в рамките на 7 календарни дни, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички изисквания, посочени в настоящата обява.
До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на всички изисквания.
Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол, изготвят се списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от Председателя на комисията и всички кандидати се уведомяват писмено за резултатите. На допуснатите кандидати се посочва датата, часът и мястото за провеждане на събеседването (само за нови кандидати за оценители), а на недопуснатите – основанията за недопускането им.

II. Събеседване с допуснатите кандидати (за нови кандидати за оценители).

Кандидатите се уведомяват за мястото и часа на събеседването.
Кандидатите ще бъдат оценявани по следните критерии за оценка:
• Експертна компетентност, съгласно специфичните изисквания – до 20 т.
• Познаване на тригодишната програма на ЦОИДУЕМ, както и документите по настоящата КП 33.17-2018 – до 20 т.
• Яснота и обоснованост на отговорите по казусна задача – до 30 т.

ІІІ. Оценка на експерти, участвали като оценители по предходната КП 33.16-2017 в зависимост от качеството на работата им като оценители (до 70 т.).

ІV. Класиране
В срок до 06.08.2018 г. кандидатите се уведомяват писмено за резултатите от конкурса.

Заявление

Декларация


Внимание!!! Покана за проектни предложения!!! Нов конкурс – 33.17 – 2018

ОБЯВА

На основание чл. 3 и чл. 20, ал. 1 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на Годишен план за дейността си

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Обявява Конкурсна процедура 33.17-2018

за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 537 500 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 125 000 лева
Максимална стойност на един проект – 10 000 лева

Допустими кандидатстващи институции: общини; регионални управления на образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Краен срок за получаване на проектните предложения: 30.07.2018 г. до 13.00 ч.

Проектни предложения се подават чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес coiduem.bg

Въпроси и отговори по КП 33.17-2018

 

Документи:

Насоки за кандидатстване

Приложение 1 Декларация за допустимост на Кандидата КП 33.17-2018

Приложение 2 Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г.

Приложение 3 Декларация на Партньора КП 33.17-2018

Ръководство за работа на Кандидат-бенефициенти


Конкурс за оценители на проектни предложения по КП 33. 8 – 2011 по проект, финансиран от Ромски образователен фонд, на тема: „Подкрепа за институционализиране процеса на десегрегация в Република България”

Покана от ЦОИДУЕМ за участие в конкурс за външни оценители

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за оценители на проектни предложения по КП 33.8-2011 по проект, финансиран от Ромски образователен фонд, на тема:
„ПОДКРЕПА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"

Обява за оценители 33.8.doc (67 KB)

Приложение 1 CV 33.8.doc (45.5 KB)

 1. Кратко описание на дейността:
  • оценка на проектни предложения, съгласно КП 33.8 - 2011 при спазване на Вътрешните правила за провеждане на конкурсна процедура за класиране на проекти (ВППКПКП) от ЦОИДУЕМ;
  • деклариране на независимост и конфиденциалност в процеса на оценка на проектните предложения;
  • докладване на председателя на оценителната комисия за нередности в процеса на оценяване.
 2. Основни изисквания за кандидатите:
  • да са физически лица;
  • висше образование - завършена образователна степен минимум бакалавър;
  • професионален опит: минимум 3 години в областта на образованието.
 3. Специфични изисквания за кандидатите:
  Кандидатите трябва да имат опит в:

  • участие в оценяване на програми и/или проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
  • познания и опит в проекти, програми или инициативи за интегриране на ученици от ромски произход в образователната система;
  • способност за анализиране, систематизиране и представяне на информация, данни и резултати;
  • познания и опит в сферата на административното и финансовото управление на проекти.

  Препоръчва се участието на специалисти и експерти с познания и опит в НПО сектора, работещи по проекти за образователна интеграция.

 4. Начин на провеждане на конкурса:
  Подборът на оценители ще се извърши от Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

  • проверка по документи за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно изискванията в настоящата обява;
  • събеседване с допуснатите кандидати.
 5. Необходимите документи, за участие в конкурса:
  • автобиография - по образец (Приложение № 1)
  • копия на документи, доказващи опита и професионалната квалификация - (дипломи, удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
  • копия на други документи, които участникът преценява, че са важни при оценката на кандидатурата му;
  • заявление за участие и списък на приложените документи в свободна форма.
 6. Подаване на документи:
  Документите могат да бъдат представени лично, изпратени на електронен адрес: coiduem@abv.bg или по пощата:
  гр. София 1797, бул. „Г.М. Димитров" 52А
  Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/
  (Конкурс за външни оценители по процедура 33.8 - 2011)
  Документи получени след 17 ч. на 13.08.2011 г. няма да бъдат разглеждани.
 7. Сключване на договор:
  • за оценяването на проектни предложения по конкурсна процедура 33.8 - 2011 с одобрените кандидати за оценители ще бъде сключен граждански договор;
  • възнаграждението ще се определи в зависимост от обема на извършената работа, съгласно Вътрешните правила на ЦОИДУЕМ за начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на служители от ЦОИДУЕМ и външни експерти за проверка на проектни предложения.

Оценяването на проектите ще се проведе през месец август 2011 г. Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса за външни оценители ще бъдат обявявани на електронната страница на ЦОИДУЕМ.


Важно!!! Подписване на договорите по КП 33.16-2017

Във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.16-2017 и одобряването на Вашите проектни предложения за финансиране – е необходимо при подписване на Договора да представите следните документи:

1. Попълнен Договор /Приложение 4 към Обявата за кандидатстване по КП 33.16-2017/ – в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни, като не се попълва само номера на Договора и датата;

1.1. При попълване на чл. 4, ал. 1 от Договора – размерът на първия, втория транш и окончателното плащане да бъдат изчислени коректно и без закръглявания;

1.2. По чл. 2, ал. 3 от Договора да се посочи крайната дата на допустимост на разходите, съобразена с датата на подписване и заложената във Формуляра за кандидатстване продължителност на дейностите.

2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3. Декларация за настъпили промени, подписана и подпечатана от ръководителя на институцията /попълва се от всички Кандидатстващи институции, независимо дали има настъпили промени/.

4. Подписан и подпечатан нов бюджет, изпратен Ви по електронната поща /в 2 екземпляра на хартиен носител/.

5. Нов план-график на дейностите /т. 6.3. от Формуляра на кандидатстване/, съобразен с датата на подписване на Договора и заложената във Формуляра за кандидатстване продължителност на дейностите. Моля, не променяйте общата продължителност на проекта, продължителността на отделните дейности, а само преразпределете с 1 месец по-късно, поради подписването на Договора през месец октомври.

Моля, носете всички изискани документи и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост от корекции.

Обучение за изпълнението на проектите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 52 А, ет. 1, както следва:

 • На 02.10.2017 г. от 10:30 до 12:00 часа за проектите по Приоритет 1
 • На 03.10.2017 г. от 10:30 до 12:00 часа за проектите по Приоритет 2

Подписването на договора става лично от ръководителя на Кандидатстващата институция или упълномощено от него лице, след приключване на обучението. Втори подпис полага счетоводителя на институцията.

При наличие на обективни обстоятелства, които правят невъзможно участието Ви на посочените дати за обучение и подписване на Договорите, следва предварително да уведомите ЦОИДУЕМ.

pismo_podpisvane_na_dogovori.pdf (82.84 KB)

4._Dogovor.doc (89.5 KB)

Deklaraciq.doc (37 KB)