Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2021 г.

През 2021 г. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства…