Доклад за дейността на ЦОИДУЕМ през 2009 г.

Дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства,…