Доклад за дейността на ЦОИДУЕМ за 2007 г.

Въведение Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства…