Често задавани въпроси

Въпрос: До колко души е необходимо да бъде екипа, който ще работи по проекта?

Отговор: Съгласно Насоките за кандидатстване нямате ограничение.

Въпрос: Има ли дни за консултации при кандидатстване по конкурсните процедури на ЦОИДУЕМ?

Отговор: Да, предвидени са такива информационни срещи, които ще бъдат обявени на интернет страницата на ЦОИДУЕМ.

Въпрос: Освен Формуляра и бюджета, останалите документи трябва ли да бъдат качени на електронния носител при подаване на проектно предложение?

Отговор: Да, всички документи-основни и съпътстващи, трябва да бъдат сканирани и качени на електронния носител. Формулярът се качва във формат Word, а Бюджетът-във формат Excel.

Въпрос: Възможно ли е да бъде заложено при кандидатстване изнесено обучение на n-на брой учители в рамките на проекта. Как да опишем нужните разходи, като командировки или като външна услуга?

Отговор: Всяка кандидатстваща институция сама преценява и разписва какви обучения да има, колко и под каква форма да бъдат проведени те, като трябва стриктно да спазвате изискванията в Насоките за кандидатстване.

Въпрос: Могат ли учителите по групи да бъдат ръководители на клубове и за тях изисква ли се СВ?

Отговор: Кой ще бъде ръководител на клубовете /ако се предвиждат такива в проектните предложения/ е решение на Кандидатстващата институция, като се спазват всички изисквания, описани в Насоките за кандидатстване. На етап кандидатстване се изискват само автобиографиите на екипа за организация и управление.