Указания-извънредно положение

Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, изпълнението на дейностите по  проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020) следва да бъде съобразено със следните указания:

Дейност 1: Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи

Преустановява се провеждането на допълнително обучение по български език до отваряне на детските градини. Дейността не може да се изпълнява дистанционно. След прекратявне на извънредното положение предвидените педагогически ситуации могат да бъдат планирани при по интензивен график на провеждане, а при необходимост планирани и в периода на неучебното време.

Дейност 2: Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи

Заплащане на такси: В срок до 30 март 2020 г. ще бъдат възстановени средствата в размер на въведените данни за дължимите такси в системата на проекта. За следващия месец дейността ще продължи в зависимост от това кога се възстанови посещението на децата. По проекта не се възстановяват разходи за постоянна такса за детска градина, когато тя не е съпроводена с присъствие на децата.Назначени педагогически и непедагогичски специалисти (психолог, логопед, ресурсен учител, помощник на учителя, помощник-възпитател, образователен медиатор, социален работник в образованието): За периода на извънредното положение наетите педагогически/непедагогически специалисти използват своя полагаем платен годишен отпуск, а след неговото изчерпване – неплатен отпуск. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г.), работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.Следва да се има предвид новата разпоредбата на чл. 173а, ал. 1 от Кодекса на труда – „Ползване на отпуск при обявено извънредно положение“, която гласи: Чл. 173а. (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

Дейност 3: Организиране и провеждане на обучения на педагогически и непедагогически специалисти

Преустановяват се всички предвидени обучения за педагогически и непедагогически специалисти за периода на извънредното положение.

Дейности 4 и 5: Организиране и провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и организиране и провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация

Провеждането на национални кампании ще бъде планирано в период, в който ще бъде допустимо събирането на групи от повече от 50 човека на едно място.

APSPO-извънредно положение


МОН ЩЕ ВНЕДРИ ОБЛАЧНА СРЕДА С БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учениците от цялата страна, както и тези от българските училища в чужбина, ще могат да използват безплатни образователни ресурси за всички класове в специализирана облачна среда. Платформата ще бъде внедрена по проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той е на стойност близо 105 млн. лв. и се очаква в него да се включат 220 000 деца и ученици, обяви при представянето му заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева. Тя посочи, че проектът безспорно е най-мащабният в сферата на средното образование не само като средства, но и като възможност за модернизиране на системата.
„Платформата ще е част от облачна среда, така че ще бъдат внедрени най-модерните технологии за защита. В нея ще има библиотека с ресурси – снимки, видео кадри и други, освободени от авторски права. Всеки преподавател ще има възможност да ги полза за направата на уроците си и да ги качва в облачна среда. Ще се финансира разработването на 10 000 образователни ресурси по утвърдените учебни програми от I до XII клас, както и адаптирани ресурси за деца със специално образователни потребности. Те ще се валидират от учители, преподаватели във висши училища и учени и ще бъдат със свободен достъп от цялата страна и чужбина. Платформата ще интегрира съществуващи национални и международни образователни системи със свободен достъп“, заяви Сачева и допълни, че се очаква тя да бъде готова за пробно внедряване в образователната система до 16 месеца.
С около 23 млн. лв. от средствата по проекта 60 детски градини и 1940 училища ще могат да закупят модерна техника като интерактивни дъски и маси, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със специални образователни потребности. Близо 27 000 директори, заместник-директори и учители ще преминат обучения за създаване на дигитално съдържание, за преподаване на знания и умения по дигитална и медийна грамотност, онлайн поведение и др. Те ще бъдат проведени от водещи обучителни организации и висши училища. От началото на втория срок 60 000 ученици ще започнат да посещават занимания по интереси по дигитални умения и кодиране, обясни заместник-министърът.
Министерството на образованието и науката стартира и проекта „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. С него се цели да се повиши обхватът и посещаемостта в детска градина на деца на 3 и 4г. За първи път по него се провеждат допълнителни обучение по български език за децата, които имат нужда от тях. В такива форми от началото на учебната година са включени 11 000 деца.
Проектът, който е на стойност 82,5 млн. лв., също предвижда провеждане на занимания по интереси, както и работа с родители на деца от социално слаби семейства за представяне на ползите от образованието и посещението на детска градина. Очаква се 1500 детски градини да вземат участие в дейностите. Те ще получат възможност да назначат 300 психолози, логопеди и ресурсни учители, както и 600 непедагогически специалисти - образователни медиатори, помощници на учители, социални работници в образованието и помощник-възпитатели.
Медиаторите и екипите за обхват ще работят със социално слаби семейства и ще ги мотивират да изпращат редовно децата си в детска градина. Ако те бъдат включени в предучилищното образование, със средства по проекта на детските градини ще бъдат възстановени разходите за посещението им. „Тези пари ще се дават за подобряване на качеството на предучилищното образование. Това означава, че детските градини ще могат да наемат повече специалисти, да подобряват средата, да квалифицират персонала. Така всички деца в страната ще получат по-качествена грижа и обучение“, подчерта Сачева. След вчерашното решение да бъдат отпуснати и национални средства, в следващите дни ще бъде изработен механизъм за обхващане на децата в детските градини. „Със средствата от проекта и националното финансиране вероятно ще бъдат обхванати 1/3 от българските деца. Посещението в детска градина е от огромно значение. Колкото по-рано са обхванати децата, толкова по-голям е шансът те да се интегрират, да овладеят български език, да нямат обучителни затруднения и в последствие да се реализират“, каза още Сачева.
По проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ има компонент за установяване чрез игрови модели на потенциални обучителни затруднения. За целта до края на ноември ще бъдат обучени 1500 учители от детските градини, но те ще могат да прилагат метода само с изричното съгласие на родителите. Те ще могат да анализират резултатите и да предлагат различни мерки – работа с ресурсен учител, психолог или друг специалист за преодоляването на трудностите.

https://mon.bg/bg/news/3792