Важно!!! Подписване на договори по КП 33.19-2020

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.19-2020, предстои подписване на договори. За целта е необходимо да представите следните документи:

 1. Попълнен Договор – в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни, като не се попълва само номера на Договора и датата;
  • При попълване на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Договора – максималният размер на финансиране и авансовото плащане да бъдат изчислени коректно и без закръглявания;
  • По чл. 2, ал. 2 от Договора да се посочи времетраенето му, съгласно Раздел 6 от одобреното проектно предложение.
 2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.
 3. Декларация на Бенефициера (Приложение 1), подписана и подпечатана от ръководителя на институцията (попълва се от всички Кандидатстващи институции, независимо дали има настъпили промени).
 4. Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г. (Приложение 2).

 

Подписването на договорите и обучението за изпълнението на проектите ще се извърши при спазване на всички противоепидемични мерки в условията на COVID-19 в Център за подготовка на ученици за олимпиади, гр.София, бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, като входът е от към ул. Димчо Дебелянов №7, зад високите дипломатически блокове, както следва:

 • На 29.09.2020 г. от 10:30 до 14:00 часа за проектите по Приоритет 1 и Приоритет 3.
 • На 30.09.2020 г. от 10:30 до 14:00 часа за проектите по Приоритет 2, Приоритет 4 и Приоритет 5.

 

Във връзка с въведените временни противоепидемични  мерки  на  територията  на Република България в условията на COVID-19, на определените дати за подписването на договорите и обучението може да присъства само по един представител на Кандидатстваща институция.

Договорите и посочените приложения могат да бъдат подписани предварително от ръководителите на институциите и/или главните счетоводители при невъзможност на някой от тях да присъства на обявените дати.

Крайният вариант на одобреното проектно предложение (включително и отбелязаните корекции) Ви е предоставен във Вашите профили в Електронната система за подаване и оценяване на проектни предложение.

 

При наличие на обективни обстоятелства, които правят невъзможно участието Ви на посочените дати за обучение и подписване на Договорите, следва предварително да уведомите ЦОИДУЕМ.

За допълнителни въпроси:
Нирен Хасанова – 0879 81 41 69
Инна Иванова – 0879 81 41 70

Dogovor

Deklaraciq na Beneficiera

Deklaraciq saglasno Reglament № 679 от 2016 g

Ръководство-за-Бенефициера


ВНИМАНИЕ!!! ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! НОВА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА – 33.19 – 2020

ОБЯВА

В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г. „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019 - 2021 г.",

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА-второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката

Обявява Конкурсна процедура 33.19-2020

за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.
Общ бюджет на приоритета – 246 000 лева
Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Приоритет 2: Реализиране на интегрирани  дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система.
Общ бюджет на приоритета – 318 000 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Приоритет 3: Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици,  учители и родители.
Общ бюджет на приоритета – 212 000 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Приоритет 4: Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 228 000 лева
Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Приоритет 5: Реализиране на дейности за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на условия за реализиране на мерки за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация.
Общ бюджет на приоритета – 93 000 лева
Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Допустими кандидатстващи институции: държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини.

Краен срок за получаване на проектните предложения: 13.08.2020 г. до 14.00 ч.

Проектни предложения се подават чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес coiduem.bg

 

Насоки за кандидатстване-КП33.19-2020

Приложение 1 Декларация за допустимост на Кандидата КП 33.19-2020

Приложение 2 Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г

Приложение 3 Декларация на Партньора КП 33.19-2020

Ръководство за работа-електронна система-2020


Оптимално изпълнение на договори по проекти и провеждане на предвидените проектни дейности, в условията на засилени противоепидемични мерки

Уважаеми бенефициери по конкурсни процедури на ЦОИДУЕМ,

 

В настоящата извънредна ситуация, ЦОИДУЕМ продължава да подкрепя усилията на учители, ученици, родители и други в процеса на насърчаване на равния достъп до качествено образование, подобряване на резултатите от образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства в Република България и ефективния им обхват, задържане и реинтеграция в образователната система.

С цел оптимално изпълнение на договорите Ви и провеждане на предвидените проектни дейности, в условията на засилени противоепидемични мерки, Ви насърчаваме в случаите, в които това е възможно да продължите изпълнението на предстоящите дейности, които не изискват физическо присъствие на едно място на групи хора (деца, ученици, учители, родители и др.) и могат да се осъществят чрез различни форми на електронна комуникация, като напр.:

 • Осъществяване на различни видове обучения/занимания по интереси на ученици чрез използването на електронни платформи, онлайн обучение в реално време, обучение чрез електронна комуникация, използване на електронни образователни ресурси и др.;
 • Провеждане на: съвместни срещи/заседания на екипите по проектите; обучителни дейности на учители и родители; срещи на педагогически специалисти от различни образователни институции за ефикасен педагогически обмен на опит и добри практики, чрез видеоконферентна връзка, електронна кореспонденция или друг вид електронна комуникация;
 • Информиране, мотивиране, подкрепа и подготовка на учениците за продължаване на образованието им в гимназиален етап, както и продължаване на образованието им във висши училища – възможни са индивидуални консултации чрез използване на различни форми на електронна комуникация;
 • Дейности на образователни медиатори – работа със семейства на ученици от уязвими групи, подпомагане на процеса по въвеждане и използване на дистанционни форми на обучение и др. дейности, при спазване на задължителните предписания на Националния оперативен щаб за координиране на мерките срещу COVID-19.

 

ЦОИДУЕМ обръща внимание, че при изпълнението на дейностите следва да се спазват съответните нормативни изисквания и правила за отчетност.

При необходимост, бенефициерите могат да поискат промяна в плановете за изпълнение на дейностите и преструктурирането им във времето, както и удължаване на срока за изпълнение на проектите.

Въпроси и запитвания могат да бъдат отправяни чрез официалния имейл адрес на ЦОИДУЕМ coiduem@abv.bg

 

ЦОИДУЕМ е на разположение на всички бенефициери, вкл. и за даване на указания по конкретно поставени въпроси и казуси.​

 

 

Поздрави, пазете се и бъдете здрави!

#ОстанетеСиВкъщи


ВАЖНО!!! Уважаеми Бенефициери по КП33.18-2019

Уважаеми Бенефициери по КП 33.18-2019,

Във връзка със Заповед на министъра на образованието и науката № РД09-606/09.03.2020 г. до края на учебното време на учебната 2019/2020 година - 30.06.2020 г. за училища и ЦПЛР, и 31.05.2020 г. за детските градини,  да не се организират лагери и други пътувания, а организираните - да не се провеждат. Моля, съобразете графика на предвидените Ви проектни дейности, отнасящи се до упоменатите събития и ни уведомете за промените. При необходимост е допустимо да се удължи срока на изпълнение на проекта. Тази промяна ще е възможна след подписване на анекс към договорите.

Екип на ЦОИДУЕМ


Важно!!! Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.18-2019 и подписване на договорите

Списък с класираните за финансиране проекти и одобрените им бюджети:

Списък - 33.18-2019-сайт

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.18-2019, предстои подписване на договори. За целта е необходимо да представите следните документи:
1. Попълнен Договор – в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни, като не попълвате само номера на Договора и датата;
1.1. При попълване на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Договора – максималният размер на финансиране и авансовото плащане да бъдат изчислени коректно и без закръглявания.
1.2. По чл. 2, ал. 3 от Договора да се посочи крайната дата на допустимост на разходите, съобразена с датата, заложена в договора и заложената във Формуляра за кандидатстване продължителност на дейностите.
2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка /по образец/.
3. Декларация на Бенефициента, подписана и подпечатана от ръководителя на институцията /попълва се от всички Кандидатстващи институции, независимо дали има настъпили промени/.
4. Декларация, съгласно Регламент № 679 от 2016 г.

Моля, носете всички изискани документи и приложения и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост от корекции.
Крайният вариант на одобреното проектно предложение (включително и отбелязаните корекции) Ви е предоставен във Вашите профили в Електронната система за подаване и оценяване на проектни предложения.

Подписването на договорите (за всички приоритети) и обучението за изпълнение на проектите ще се извърши на 29.10.2019 г. от 11:00 ч. в Център за подготовка на ученици за олимпиади, гр.София, бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“. Входът е от към ул. Димчо Дебелянов №7, зад високите дипломатически блокове.
Подписването на договора става лично от ръководителя на Кандидатстващата институция, след приключване на обучението. Вторият подпис се полага от счетоводителя на институцията.
При наличие на обективни обстоятелства, които правят невъзможно присъствието Ви на посочената дата за обучение и подписване на Договорите, следва предварително да уведомите ЦОИДУЕМ.

За допълнителни въпроси:
Нирен Хасанова – 0879 81 41 69
Инна Иванова – 0879 81 41 70

Dogovor

Deklaraciq na Beneficienta

Deklaraciq saglasno Reglament № 679 от 2016 g

Financial_identification

Rakovodstvo na Beneficiera 33.18-2019

Ръководство за Бенефициера-обновено


Удължаване на срока за кандидатстване по КП 33.18-2019

Уведомяваме Ви, че се удължава срока за кандидатстване по КП 33.18-2019 до 11.10.2019 г., 15:00 ч.


ВНИМАНИЕ!!! ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!! НОВ КОНКУРС – 33.18 – 2019

ОБЯВА

В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г. „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019 - 2021 г.",

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА-второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на образованието и науката

Обявява Конкурсна процедура 33.18-2019

за набиране на проектни предложения по следните приоритети:

Приоритет 1: Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.
Общ бюджет на приоритета – 150 000 лева
Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Приоритет 2: Реализиране на интегрирани  дейности за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в уязвимо положение чрез осигуряване на ефективен процес на обхват, задържане и реинтеграцията им в образователната система.
Общ бюджет на приоритета – 240 000 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Приоритет 3: Реализиране на ефективна образователна интеграция и пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства чрез осъществяване на дейности за мобилност за ученици,  учители и родители.
Общ бюджет на приоритета – 240 000 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Приоритет 4: Реализиране на форми на взаимодействия между родители от различен етнически произход за създаване на благоприятна мултикултурна среда, способстваща за ефективна образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 240 000 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

Приоритет 5: Реализиране на дейности за десегрегация на сегрегирани образователни институции и за създаване на условия за реализиране на мерки за превенция, предотвратяване и преодоляване на процеса на вторична сегрегация.
Общ бюджет на приоритета – 150 000 лева
Максимална стойност на един проект – 15 000 лева

Допустими кандидатстващи институции: държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини.

Краен срок за получаване на проектните предложения: 04.10.2019 г. до 15.00 ч.

Проектни предложения се подават чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес coiduem.bg

 

Документи:

Насоки за кандидатстване

Приложение 1 Декларация за допустимост на Кандидата КП 33.18-2019

Приложение 2 Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г

Приложение 3 Декларация на Партньора КП 33.18-2019

Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери