Конкурс за оценители на проектни предложения по КП 33. 8 – 2011 по проект, финансиран от Ромски образователен фонд, на тема: „Подкрепа за институционализиране процеса на десегрегация в Република България”

Покана от ЦОИДУЕМ за участие в конкурс за външни оценители

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за оценители на проектни предложения по КП 33.8-2011 по проект, финансиран от Ромски образователен фонд, на тема:
„ПОДКРЕПА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"

Обява за оценители 33.8.doc (67 KB)

Приложение 1 CV 33.8.doc (45.5 KB)

 1. Кратко описание на дейността:
  • оценка на проектни предложения, съгласно КП 33.8 - 2011 при спазване на Вътрешните правила за провеждане на конкурсна процедура за класиране на проекти (ВППКПКП) от ЦОИДУЕМ;
  • деклариране на независимост и конфиденциалност в процеса на оценка на проектните предложения;
  • докладване на председателя на оценителната комисия за нередности в процеса на оценяване.
 2. Основни изисквания за кандидатите:
  • да са физически лица;
  • висше образование - завършена образователна степен минимум бакалавър;
  • професионален опит: минимум 3 години в областта на образованието.
 3. Специфични изисквания за кандидатите:
  Кандидатите трябва да имат опит в:

  • участие в оценяване на програми и/или проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
  • познания и опит в проекти, програми или инициативи за интегриране на ученици от ромски произход в образователната система;
  • способност за анализиране, систематизиране и представяне на информация, данни и резултати;
  • познания и опит в сферата на административното и финансовото управление на проекти.

  Препоръчва се участието на специалисти и експерти с познания и опит в НПО сектора, работещи по проекти за образователна интеграция.

 4. Начин на провеждане на конкурса:
  Подборът на оценители ще се извърши от Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

  • проверка по документи за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно изискванията в настоящата обява;
  • събеседване с допуснатите кандидати.
 5. Необходимите документи, за участие в конкурса:
  • автобиография - по образец (Приложение № 1)
  • копия на документи, доказващи опита и професионалната квалификация - (дипломи, удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
  • копия на други документи, които участникът преценява, че са важни при оценката на кандидатурата му;
  • заявление за участие и списък на приложените документи в свободна форма.
 6. Подаване на документи:
  Документите могат да бъдат представени лично, изпратени на електронен адрес: coiduem@abv.bg или по пощата:
  гр. София 1797, бул. „Г.М. Димитров" 52А
  Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/
  (Конкурс за външни оценители по процедура 33.8 - 2011)
  Документи получени след 17 ч. на 13.08.2011 г. няма да бъдат разглеждани.
 7. Сключване на договор:
  • за оценяването на проектни предложения по конкурсна процедура 33.8 - 2011 с одобрените кандидати за оценители ще бъде сключен граждански договор;
  • възнаграждението ще се определи в зависимост от обема на извършената работа, съгласно Вътрешните правила на ЦОИДУЕМ за начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на служители от ЦОИДУЕМ и външни експерти за проверка на проектни предложения.

Оценяването на проектите ще се проведе през месец август 2011 г. Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса за външни оценители ще бъдат обявявани на електронната страница на ЦОИДУЕМ.


Резултати от КП 33.8 - 2011

Окончателно класиране на проекти по КП 33.8-2011

Списък на допуснати проекти до оценка и одобрени за финансиране

Входящ номер Кандидатстваща институция Оценка
1 33.8-005/ 17.08.2011 община Правец 87,00
2 33.8-003/ 16.08.2011 община Сливен 82,60
3 33.8-020/ 18.08.2011 община Дупница 80,00
4 33.8-013/ 18.08.2011 община Лясковец 80,00
5 33.8-010/ 18.08.2011 община Варна 79,40
6 33.8-022/ 18.08.2011 община Тунджа 78,80
7 33.8-017/ 18.08.2011 община Кремиковци 77,20
8 33.8-015/ 18.08.2011 община Средец 75,80
9 33.8-016/ 18.08.2011 община Пловдив 65,20
10 33.8-004/ 17.08.2011 община Силистра 64,60
11 33.8-001/ 02.08.2011 община Червен бряг 62,20
12 33.8-019/ 18.08.2011 община Нови пазар 57,20

Списък на недопуснати проекти до оценка по КП 33.8-2011

Входящ номер Кандидатстваща институция Основанние за недопукане до оценка (неиздържали проверка за административно съответствие)
1 33.8 - 002 - 2011 община Оряхово Липсва План, Програма или друг документ, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на общинско ниво.
2 33.8 - 006 - 2011 община Вършец Липсва доказателство за легитимност на План, Програма, свързана с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на общинско ниво.
3 33.8 - 007 - 2011 община Болярово Липсва копие от документ за вписване в Централния регистър към Министерство на Правосъдието на партньора.
4 33.8 - 008 - 2011 община Самуил Липсва копие от документ за вписване в Централния регистър към Министерство на Правосъдието на партньора.
5 33.8 - 009 - 2011 община Стрелча Липсва копие от документ за вписване в Централния регистър към Министерство на Правосъдието на партньора.
6 33.8 - 011 - 2011 община Хасково Липсва Решение за приемане на приет План, Програма или друг документ, свързан с образователната интеграция и партньорската организация е регистрирана в „частна полза", което противоречи на изискванията в Насоките за кандидатстване по ПК 33.8.- 2011.
7 33.8 - 012 - 2011 община Велинград Липсва Копие от Решение за приемане на приет План, Програма или друг документ, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на общинско ниво.
8 33.8 - 014 - 2011 община Етрополе Липсва копие от приет План, Програма или друг документ, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на общинско ниво.
9 33.8 - 018 - 2011 община Г. Тошево Липсва копие от документ за вписване в Централния регистър към Министерство на Правосъдието на партньора.
10 33.8 - 021 - 2011 община Пещера Партньорската организация е регистрирана в „частна полза", което противоречи на изискванията в Насоките за кандидатстване по ПК 33.8.- 2011.
11 33.8 - 023 - 2011 община Провадия Липсва копие от приет План, Програма или друг документ, свързан с образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на общинско ниво. Липсва копие от документ за вписване в Централния регистър към МП на партньора.

Резултат от конкурс за подбор на оценители по КП 33.8-2011

От общо постъпилите 39 кандидатури за оценители по КП 33.8-2011, след втория етап - събеседване, комисията определи следните оценители по КП 33.8-2011:

 1. Красимира Желева;
 2. Емилия Любомирова;
 3. Катя Димитрова;
 4. Вяра Ганчева;
 5. Лало Каменов.

Важно!!! ЦОИДУЕМ обявява две информационни срещи във връзка с обявената КП 33.8 – 2011 с финансовата подкрепа на Ромски образователен фонд

Желаещите трябва да заяват предварително участието си на електронната поща на ЦОИДУЕМ: coiduem@abv.bg до 25.07.2011.

 • Първата среща ще се проведе на 26 юли (вторник) в офиса на ЦОИДУЕМ - София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.00 часа.
 • Втората среща ще се проведе на 29 юли (петък) в офиса на ЦОИДУЕМ - София, Бул. Г.М. Димитров 52 А етаж 1, ст, 109 от 11.00 часа.

В заявката за участие, моля не пропускайте да посочите подходящата за Вас дата.


Обява: Конкурсна процедура за набиране на проектни предложения 33.8 - 2011 с финансовата подкрепа на Ромски образователен фонд - Будапеща

На основание чл. 3 и чл. 20 ал. 1 и 2 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и в изпълнение на стратегическите приоритети на актуализираната Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и плана за дейността на ЦОИДУЕМ за 2011 г., приет с решение на УС на ЦОИДУЕМ:

Приоритет 1: Пълноценна интеграция на ромските ученици чрез извеждане на ученици от обособени ромски квартали и създаване на условия за равен достъп до качествено образование извън тях

1.1. Проекти, насочени към подпомагане процеса на интеграция на учениците от ромски произход.

1.2. Проекти за подобряване на училищната среда в приемните училища.

1.3. Проекти, насочени към адаптацията на учениците, за които българският език не е майчин.

Приоритет 2: Подпомагане на средищните училища за гарантиране на достъп до качествено образование в тях

2.1. Проекти за повишаване на квалификацията на учители за работа в мултиетническа среда.

2.2. Проекти за въвеждане и развиване на целодневни форми на обучение

2.3. Проекти за въвеждане и развиване на полуинтернатни групи (ПИГ)

Главната цел на конкурсната процедура е подпомагането на общините в осъществяването на образователна интеграция на учениците от обособени ромски квартали в приемни училища, както и насърчаването на партньорствата между местни власти и НПО в изпълнение на заложените цели и приоритети в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Максималната стойност на един проект е 40 000 лева.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 18.08.2011 г.

Пълният комплект документи за кандидатстване е:

Насоки за кандидтстване РОФ 33.8.doc (202.5 KB)

Приложение 1 Формуляр за кандидтстване 33.8.doc (80.5 KB)

Приложение 2 Бюджет.xls (24.5 KB)

Приложение 3 Декларация за партньорство 33.8.doc (31 KB)

Приложение 4 CV 33.8.doc (39.5 KB)

Приложение 5 Договор 33.8.doc (57 KB)

Приложение 6 изисквания фин.отчет 33.8.doc (51 KB)