Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата Стратегия е интегрална част от националния проект за реформиране на…