Конкурс за оценители на проектни предложения по КП 33. 8 – 2011 по проект, финансиран от Ромски образователен фонд, на тема: „Подкрепа за институционализиране процеса на десегрегация в Република България”

Покана от ЦОИДУЕМ за участие в конкурс за външни оценители

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
ОБЯВЯВА КОНКУРС
за оценители на проектни предложения по КП 33.8-2011 по проект, финансиран от Ромски образователен фонд, на тема:
„ПОДКРЕПА ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"

Обява за оценители 33.8.doc (67 KB)

Приложение 1 CV 33.8.doc (45.5 KB)

 1. Кратко описание на дейността:
  • оценка на проектни предложения, съгласно КП 33.8 - 2011 при спазване на Вътрешните правила за провеждане на конкурсна процедура за класиране на проекти (ВППКПКП) от ЦОИДУЕМ;
  • деклариране на независимост и конфиденциалност в процеса на оценка на проектните предложения;
  • докладване на председателя на оценителната комисия за нередности в процеса на оценяване.
 2. Основни изисквания за кандидатите:
  • да са физически лица;
  • висше образование - завършена образователна степен минимум бакалавър;
  • професионален опит: минимум 3 години в областта на образованието.
 3. Специфични изисквания за кандидатите:
  Кандидатите трябва да имат опит в:

  • участие в оценяване на програми и/или проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователната интеграция;
  • познания и опит в проекти, програми или инициативи за интегриране на ученици от ромски произход в образователната система;
  • способност за анализиране, систематизиране и представяне на информация, данни и резултати;
  • познания и опит в сферата на административното и финансовото управление на проекти.

  Препоръчва се участието на специалисти и експерти с познания и опит в НПО сектора, работещи по проекти за образователна интеграция.

 4. Начин на провеждане на конкурса:
  Подборът на оценители ще се извърши от Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

  • проверка по документи за наличие на професионален опит и квалификация, съгласно изискванията в настоящата обява;
  • събеседване с допуснатите кандидати.
 5. Необходимите документи, за участие в конкурса:
  • автобиография - по образец (Приложение № 1)
  • копия на документи, доказващи опита и професионалната квалификация - (дипломи, удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);
  • копия на други документи, които участникът преценява, че са важни при оценката на кандидатурата му;
  • заявление за участие и списък на приложените документи в свободна форма.
 6. Подаване на документи:
  Документите могат да бъдат представени лично, изпратени на електронен адрес: coiduem@abv.bg или по пощата:
  гр. София 1797, бул. „Г.М. Димитров" 52А
  Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/
  (Конкурс за външни оценители по процедура 33.8 - 2011)
  Документи получени след 17 ч. на 13.08.2011 г. няма да бъдат разглеждани.
 7. Сключване на договор:
  • за оценяването на проектни предложения по конкурсна процедура 33.8 - 2011 с одобрените кандидати за оценители ще бъде сключен граждански договор;
  • възнаграждението ще се определи в зависимост от обема на извършената работа, съгласно Вътрешните правила на ЦОИДУЕМ за начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на служители от ЦОИДУЕМ и външни експерти за проверка на проектни предложения.

Оценяването на проектите ще се проведе през месец август 2011 г. Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса за външни оценители ще бъдат обявявани на електронната страница на ЦОИДУЕМ.


Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2017 г.

През 2017 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е основана на принципите и целите, определени от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020) и насочена към постигане на основни стратегически цели залегнали в Тригодишната му програма за периода 2016 - 2018 г., приета с Решение на Министерски съвет № 368 от 14.05.2016 г., разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.). Дейността на Центъра подпомага реализирането на правителствената политика по отношение образователните потребности на деца и ученици от етническите малцинства. Целите са конкретизирани в Едногодишния план на Центъра, приет с Решение на УС на ЦОИДУЕМ на 19.06.2017 г.

Годишен доклад за дейността на ЦОИДУЕМ - 2017 г.pdf (1.45 MB)


Длъжностна характеристика "Образователен медиатор"

Във връзка с утвърждаване на длъжността "Образователен медиатор" и във връзка със зачестили запитвания, предоставяме примерни длъжностни характеристики:

 


Обучение на служители от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/

Във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, ЦОИДУЕМ ще проведе изнесено обучение на своите служители в гр. Велинград в периода 03-05.12.2017 г.


Важно!!! Подписване на договорите по КП 33.16-2017

Във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.16-2017 и одобряването на Вашите проектни предложения за финансиране – е необходимо при подписване на Договора да представите следните документи:

1. Попълнен Договор /Приложение 4 към Обявата за кандидатстване по КП 33.16-2017/ – в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни, като не се попълва само номера на Договора и датата;

1.1. При попълване на чл. 4, ал. 1 от Договора – размерът на първия, втория транш и окончателното плащане да бъдат изчислени коректно и без закръглявания;

1.2. По чл. 2, ал. 3 от Договора да се посочи крайната дата на допустимост на разходите, съобразена с датата на подписване и заложената във Формуляра за кандидатстване продължителност на дейностите.

2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.

3. Декларация за настъпили промени, подписана и подпечатана от ръководителя на институцията /попълва се от всички Кандидатстващи институции, независимо дали има настъпили промени/.

4. Подписан и подпечатан нов бюджет, изпратен Ви по електронната поща /в 2 екземпляра на хартиен носител/.

5. Нов план-график на дейностите /т. 6.3. от Формуляра на кандидатстване/, съобразен с датата на подписване на Договора и заложената във Формуляра за кандидатстване продължителност на дейностите. Моля, не променяйте общата продължителност на проекта, продължителността на отделните дейности, а само преразпределете с 1 месец по-късно, поради подписването на Договора през месец октомври.

Моля, носете всички изискани документи и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост от корекции.

Обучение за изпълнението на проектите ще се извърши в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, гр. София бул. „Г. М. Димитров“ № 52 А, ет. 1, както следва:

 • На 02.10.2017 г. от 10:30 до 12:00 часа за проектите по Приоритет 1
 • На 03.10.2017 г. от 10:30 до 12:00 часа за проектите по Приоритет 2

Подписването на договора става лично от ръководителя на Кандидатстващата институция или упълномощено от него лице, след приключване на обучението. Втори подпис полага счетоводителя на институцията.

При наличие на обективни обстоятелства, които правят невъзможно участието Ви на посочените дати за обучение и подписване на Договорите, следва предварително да уведомите ЦОИДУЕМ.

pismo_podpisvane_na_dogovori.pdf (82.84 KB)

4._Dogovor.doc (89.5 KB)

Deklaraciq.doc (37 KB)


Сдружение "Възможности без граници" представя българската версия на Компас

Национално обучение за обучители по права на човека с домакин сдружение "Възможности без граници" представя българската версия на Компас - наръчника за обучение по права на човека на Съвета на Европа, преведен и разпросраняван от екипа на ЦОИДУЕМ в България.

От 19-23.07.2017 година в Боровец се провежда тренинг с участието на 25 обучители, учители, активисти и доброволци, работещи с и за млади хора от цялата страна. В рамките на откриването директорът на  ЦОИДУЕМ, г-жа Мануела Радева представи приоритетите и програмите на Центъра в контекста на работа с деца и ученици от уязвими групи. Като част от обучителната програма, участниците ще и отбележат 22-ри юли - Денят за подкрепа на жертвите на престъпления от омраза и ще станат част от паневропейската кампания "Движение за език без омраза".


ВАЖНО!!! Срок за кандидатставене в "КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2017 Г."

Във връзка с допусната техническа грешка в т. 5. "Начин на кандидатстване" от Обявата за "КОНКУРС ЗА ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ /КП/ НА ЦОИДУЕМ ЗА 2017 Г.", за вярно да се чете "Комплектът с документи (или заявление за участие с декларация за експертите - оценители от предходната КП) трябва да бъде получен в ЦОИДУЕМ в срок до 21.07.2017 г., в запечатан плик по един от следните начини:"