Доклад. Резултати от извършена оценка на въздействието на проект „Изграждане на капацитет“ по програма BG 06 „Деца и младежи в риск”, финансиран от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/, в партньорство със Съвета на Европа, изпълни успешно проект "Изграждане на капацитет". Целта му беше, чрез провеждане на цикъл от обучения и предоставяне на образователни материали, да се повишат знанията и уменията на работещите в обхванатите от Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ младежки центрове и детски градини. Целеви групи на проекта бяха работещите в младежките центрове младежки работници и ромски медиатори, и на част от заетите в детските градини педагогически специалисти и ромски медиатори към тях.

От проведената оценка на въздействието на проекта и представения доклад към нея е видно, че въздействието от изпълнението на проекта е много положително и за целевите групи, и за лицата, с които работят; наблюдават се съществени промени в знанията и уменията на педагогическите специалисти, ромските медиатори и младежките работници за работа с деца и младежи в риск, включително с такива от етническите малцинства; отчитат се положителни промени в нагласите на децата и родителите относно ползите от образованието.

Report_COIDUEM.pdf

Resume_EN.doc


Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2016-2018 г.

Програмата е приета с Решение на Министерски съвет № 368 от 14.05.2016 г. и  е разработена на основание чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 16 от 26.02.2010 г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

Trigodishna_programa_2016_2018.doc


Град на децата

Градски офис за образование, култура и спорт
Загреб, октомври 2008


Списъци на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за длъжността "главен експерт"

Списък на допуснатите кандидати  до конкурс за длъжността "главен експерт" в ЦОИДУЕМ

  1. Мариета Христова Василева
  2. Емилия Иванова Гроздева
  3. Нирен Нури Хасанова
  4. Татяна Костадинова Костадинова
  5. Илонка Стефкова Иванова
  6. Даниела Георгиева Чирийска
  7. Маргарита Пеева Пеева

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 15.02.2012 г. от 10 часа в сградата на ЦОИДУЕМ, бул. Г.М. Димитров 52 А, ет.1 ст. 120 на конкурс.

Списък на недопуснатите кандидати  до конкурс за длъжността "главен експерт" в ЦОИДУЕМ

  1. Инна Пенчева Иванова
  2. Борислава Страхилова Виденова
  3. Левент Мюджелит Фахри

Основание за недопускане до конкурс на кандидатите е, че представените от тях документи не удостоверяват изпълнението на изискването за три години професионален опит, необходим за заемане на длъжността.