ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за външни оценители на проектни предложения по конкурсна процедура КП 33.23-2024 на ЦОИДУЕМ

 

 1. Кратко описание на дейността на оценителите:

Кандидатите ще вземат участие в оценка на проектни предложения по обявената конкурсна процедура КП 33.23-2024.

Оценителите извършват оценка на качеството на проектните предложения, които се намират в електронната система, съгласно предварително зададени критерии. На всеки оценител се предоставя индивидуален достъп за оценка в електронната система.

Оценяването на проектите ще се проведе през месец август 2024 г. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени писмено, като с тях ще се сключи договор за извършване на оценка на качеството на допуснатите проектни предложения. Ще се проведе и обучение за работа с електронната система.

Възнаграждението на оценителите ще се определи в зависимост от обема на извършената работа (брой оценени проекти), съгласно Заповед на директора на ЦОИДУЕМ, съдържаща начина на определяне на задълженията и размера на възнагражденията на външни експерти за оценка на проектни предложения.

 

 1. Минимални основни изисквания към кандидатите за оценители:
 • да не са поставени под запрещение;
 • да притежават минимална образователно-квалификационна степен – Бакалавър, области на висше образование: „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“ и „Изкуства“;
 • да притежават опит най-малко 3 (три) години в областта на образованието;
 • да притежава опит в работата с проекти (подготовка на проекти и/или планиране, управление, изпълнение на проекти, наблюдение, контрол, оценка) в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователна интеграция;
 • да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всяка друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на България, и страните членки на Европейския съюз; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 70 от ЗПК;
 • да не участват в подготовката на проектни предложения по настоящата конкурсна процедура КП 33.23-2024.

 

 1. Специфични изисквания за кандидатите:
 • опит в областта на образованието;
 • опит в работата с проекти (подготовка на проекти и/или планиране, управление, изпълнение на проекти, наблюдение, контрол, оценка) на проекти в областта на образованието, интеркултурното образование и/или образователна интеграция;

 

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Електронен формуляр за кандидат-оценители (по образец);

 

 

 1. Начин на кандидатстване

Формулярът за кандидатстване трябва да бъде попълнен и получен в ЦОИДУЕМ в срок до 17.30 часа на 10.07.2023 г.

 

 1. Ред и начин на провеждане на конкурса

Конкурсният подбор на кандидатите за оценители ще протече на три етапа:

 1. Проверка за легитимност – наличие на всички изискуеми документи (Приложение 1);
 2. Оценка опита на легитимните кандидатури (Приложение 2);
 3. Интервю с одобрените по документи кандидати. Кандидатите ще бъдат оценявани по следните критерии за оценка (Приложение 3):
 • Познаване на Тригодишната програма на ЦОИДУЕМ (2022-2024);
 • Познаване на документите по настоящата КП 33.23-2024 – Насоки за кандидатстване и Ръководство за работа с електронната система;

 

 

Комисия, назначена със заповед на директора на ЦОИДУЕМ разглежда постъпилите в срок документи. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на всички изисквания.

Кандидатите ще бъдат уведомени писмено за резултатите от конкурса.

При необходимост от допълнителна информация по кандидатстване, може да се свържите с нашите главни експерти:

 

Инна Иванова, тел. 0879814170;

Нирен Хасанова, тел. 0879814169.

 

 

Приложение:

Електронен формуляр за кандидат-оценители

https://forms.gle/Bm7CXLtx3ipPdmh29