През 2024 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства е насочена към постигане на основната и стратегическите цели залегнали в Програма за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2022 – 2024 г. Програмата е приета с Решение на Министерски съвет № 919 от 17.10.2022 г., като е разработена в съответствие с чл. 8 на Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 16 от 26.02.2010 г., бр. 31 от 15.04.2011г., бр.62 от 12.07.2013г. и бр.11 от 9.02.2021г.) и чл. 4 от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на ЦОИДУЕМ. Дейността на Центъра подпомага реализирането на правителствената политика по отношение образователно-интеграционните потребности на децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности.

През 2024 г. дейността на Центърът ще бъде насочена в изпълнение на следните задачи по отделните направления и приоритети, залегнали в Програмата за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2022 – 2024:

  1. Разработване и изпълнение на проекти чрез участие в конкурси за привличане на средства извън държавния бюджет.
  2. Реализиране на мерки, свързани със стратегическите цели на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
  3. Мониторинг и оценка на въздействието на политиките за образователна интеграция и интеркултурно образование на децата и учениците от етническите малцинства и от етнокултурните общности чрез методически и аналитично-прогнозни дейности за планиране, наблюдение и отчитане на изпълнението им.

План-2024