Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) проведе Заключителна конференция по проект BGLD-2.002-0001-C01 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г..
Конференцията се проведе на 29.03.2024 г. в Парк Хотел „Москва“, гр. София в хибриден вариант – присъствено и онлайн през платформата Zoom. Акценти в програмата бяха постигнатите резултати и обученията по разработените методологии и обучителни програми, като участие в събитието взеха над 80 участника.
Събитието беше открито от заместник-министъра на образованието и науката г-жа Емилия Лазарова, която е и председател на УС на ЦОИДУЕМ.
Директорът на ЦОИДУЕМ д-р Лало Каменов, представи целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта. По време на събитието, ръководителите на екипите от СУ „Св. Климент Охридски“ и техните членове представиха разработените обучителни рамки и проведените обучения.

По време на конференцията адв. Даниела Михайлова представи и двата обучителни пакети и как са преминали обученията на всички целеви групи по тях: 1.Обучителен пакет със специализирани обучителни модули с обучителни програми за: университетски преподаватели, педагози, младежки работници, образователни медиатори, непедагогически персонал и общински служители за обучение в превенция и защита от формите на дискриминация; 2.Специализиран обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“, насочен към университетски преподаватели, педагози, младежки работници, образователни медиатори, непедагогически персонал и общински служители.