В съответствие със заповед № РД09-1741 от 07.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, за председател на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ бе определена заместник-министър д-р Емилия Лазарова.

В началото на заседанието директорът на ЦОИДУЕМ-д-р Лало Каменов представи новия председател и членовете на Управителния съвет, след което даде думата на заместник-министър Емилия Лазарова за приветствие и откриване на заседанието.

На заседанието присъстваха и следните членове:

1. г-жа Тонислава Сотирова – началник на отдел „Политика за социално включване, децата и семейството“ в Министерство на труда и социалната политика.

2. г-н Деян Колев – председател на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, гр. Велико Търново

3. д-р Харун Бекир – председател на Дружеството на учителите по турски език в Южна България.

4. Г-н Неджми Мюмюнходжов – заместник-кмет на община Ардино и представител на Националното сдружение на общините в Република България.

5. Г-жа Александра Димитрова – началник на отдел „Политики за стратегическо развитие“ в Министерство на образованието и науката.

6. г-жа Нурселин Казак – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерство на образованието и науката.

7. г-жа Яна Малашева – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерство на образованието и науката.

По време на заседанието единодушно се прие План за дейността на ЦОИДУЕМ за 2023 г. и Доклад-последваща оценка на ефекта и степента, в която са постигнати стратегическите цели на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в резултат на проведената Конкурсна процедура 33.20-2021. Управителният съвет бе запознат с текущия отчет за дейността и финансовото състояние на Центъра. Като част от дневния ред бяха обсъдени и приети актуализирани Правила за работа на Управителния съвет на ЦОИДУЕМ. В точка „Разни“ членовете на Управителния съвет излязоха с предложения за подобряване на дейността на ЦОИДУЕМ и увеличаване на бюджета за финансиране на проекти по конкурсните процедури, организирани от Центъра. Постъпиха и предложения за по-активно включване на ЦОИДУЕМ като партньор в системни проекти на МОН, както и финансиране чрез ОП „Образование“ на тематичен проект за промяна на нагласите и по

– активно взаимодействие с родителите от уязвими групи с акцент тези от ромската общност.