П О К А Н А

 

за набиране на обучители/лектори за провеждане на Обучение на педагогически специалисти и непедагогически персонал за ключови компетентности, организирани по Дейност 9 „Обучения на педагогически специалисти и непедагогически персонал за ключови компетентности „Лични, социални и умения за учене” от Рамката на ключовите компетентности за учене през целия живот“ в изпълнение на проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване”, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е бенефициент по проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. по договор BGLD-2.002-0001-C01. Проектът се реализира в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Европейски Вергеланд център, гр. Осло, Кралство Норвегия.

 

Целта на проекта е изграждане на административен капацитет за образователно и социално включване чрез предоставяне на съответни обучения в различни области на няколко типа участници, ангажирани с изпълнението на други проекти в Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

 

По Дейност 9 „Обучения на педагогически специалисти и непедагогически персонал за ключови компетентности „Лични, социални и умения за учене” от Рамката на ключовите компетентности за учене през целия живот“ ще се проведе обучение в периода от 29.11.2023 г. до 01.12.2023 г. с общо 40 участника (20 педагогически специалисти и 20 непедагогически персонал-образователни медиатори, социални работници в образованието, младежки работници, помощник-възпитатели и помощник-възпитатели от детските градини) за прилагане на мерки за образователно включване на уязвими групи, чрез работа в малки училищни екипи. Обучителната програма ще бъде с продължителност 16 учебни часа и трябва да включва следните глобални теми:

 • Ключови компетентности „Лични, социални и умения за учене” на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал;
 • Форми и методи за взаимодействие между образователната институция и родителите на деца от уязвимите, маргинализирани общности, в т.ч. и родители на деца със СОП;
 • Форми и методи за работа на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в условия на мултиетническа и мултикултурна среда;
 • Работа в екип и екипно въздействие при реализиране на взаимодействието „образователна институция-семейство“.

 

Заплащането е в размер на до 60,00 лв. за учебен час.

 

Във връзка с изложеното, ЦОИДУЕМ отправя покана за набиране на обучители/лектори за провеждане на обучение на педагогически специалисти и непедагогически персонал за ключови компетентности, отговарящи на следните минимални изисквания:

 

 • Да притежават висше образование с образователно – квалификационна степен, „бакалавър“ или „магистър“;
 • Да имат най-малко три години опит в обучителни дейности с педагогически специалисти и/или непедагогически персонал за работа с уязвими групи, в т.ч. с деца, ученици или родители от уязвими общности или от етническите малцинства;
 • Да имат опит в обучителни дейности с педагогически специалисти и/или непедагогически персонал за ключови компетентности.

 

В срок до 06.11.2023 г., 17.30 часа, кандидатите е необходимо да изпратят на вниманието на г-н Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ на адрес: София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 а, стая 109 или на електронна поща coiduem@mon.bg,  следните документи:

 • Заявление в свободна форма, подписано от кандидатът (на бланка по приложения образец);
 • Професионална автобиография – европейски формат, подписана от кандидата (по приложения образец);
 • Копие от документ за придобито образование и професионална квалификация;
 • Копие от документ/и, доказващ/и необходимия опит (договори, допълнителни споразумения и др.);
 • Други, по преценка на кандидата.

 

Комисия от ЦОИДУЕМ ще извърши подбор на кандидатите по документи и въз основа на посочените в поканата изисквания за участие. Кандидатите ще бъдат информирани за резултата от подбора по e-mail.

Възлагането на ангажимента ще се извърши с подписването на договор.

 

За повече информация може да се обръщате към г-жа Инна Иванова, имейл: coiduem@mon.bg , тел.: 0879814170

 

Приложения:

 

Заявление

Автобиография

Покана