Етнологията е наука за народите, за техните обичаи, традиции и етнокултурни специфики.
Етнолозите изследват културата на своя и на чуждите народи. Те често пътуват, за да са сред хората, чиято култура изучават. По този начин разбират причините за техните действия, като вникват в начина им на живот. Като етнолог можеш да станеш свидетел на неща, които са извън твоето ежедневие, които ти показват как живеят другите; на личните истории на хората – щастливи или не – и за един кратък миг да се превърнеш в част от техния дом и живот. Именно това прави етнологията уникална наука и я различава от останалите. Чрез тези срещи се обогатяваш не само културно, но и емоционално. Този начин на работа се нарича теренно поручване. Работата на терен включва изследването на веществени паметници на културата, провеждане на непосредствени наблюдения върху живота на местните; събиране на устни сведения от самите носители на културата за определени явления, традиции и обичаи. Това е живата връзка с историята и културата. Етнологията е наука, която изсиква специфичното умение да общуваш с представители на различни социални класи, малцинствени групи и религиозни общности или поне да си отворен и да имаш желание да го напарвиш!
Завършвайки специалност „Етнология и Културна антропология“, можеш да се реализираш в различни области: В сферата на науката, образованието и културата; Експерт в държавната и общинската администрация; Работа в музеи и държавни архиви; В сферата на туризма, културния мениджмънт, опазването на културно-историческото наследство, рекламата, медии, връзки с обществеността и социалните изследвания; В неправителствени организации, чиито предмет на дейност е изучаването и менажирането на културните процеси и взаимодействия, етническите и междуетническите отношения, изучаването на малцинствените групи и права на човека
Желаещите да запишат специалност „Етнология и културна антропология“ участват в класирането с оценката от държавни зрелостни изпити по история и цивилизация, български език и литература, английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език.

специалност етнология