През 2022 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е с основни акценти, насочени  за изпълнение на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030) и по конкретно – реализиране на приоритетна област „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“, предвидени за изпълнение чрез Програма за дейността Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2022 – 2024) , приета с Решение на Министерски съвет № 919 от 17 ноември 2022. Програмата е в тясна връзка и с изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030) и Националният план за действие за периода 2022-2023 г., които определят като ключова ролята на ЦОИДУЕМ за изпълнение на оперативна цел: „Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, както и за образователна интеграция и интеркултурно образование за деца и ученици, в т.ч. за уязвими групи, включително роми“.

След изтичане действието на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците етническите малцинства с валидност до 2020 г., ЦОИДУЕМ продължи активно да подкрепя и изпълнява политиката на българската държава в областта на осигуряването на равен достъп и качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства чрез управление и администриране на Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегаргация“, съгласно заповед №РД09-3172/27.05.2022 г. и осигурено финансиране от Министрество на образованието и науката.

В резултат на реализизация на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците етническите малцинства в периода 2005 – 2020 г. се установиха устойчиви модели за пълноценна социализация и гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства и не непоследно място модели за въвеждане на интеркултурната перспектива, като неотменна част от образователната ни система. Мерките осъществени в изпълнение на програмните документи на ЦОИДУЕМ и насочени към децата и учениците от етническите малцинства се превърнаха във фундамент за реализиране на актуалните политиката на МОН за включващо образование. Със значим принос се прилагат в областта на обхват и включване на децата и учениците, реинтеграцията на отпаднали и върнати в образователната система ученици, гражданското и интеркултурното образование.  Като доказани и устойчиви модели с положителни резултати  са въведени и в изпълнение на национални програми за развитие на образованието, ОП НОИР и ОП „Образование“.

Доклад-ЦОИДУЕМ-2022