В периода 09-13 април 2023 г., в Хотел „Монтесито“, гр. София се проведе петдневно обучение на ромски образователни медиатори. Обучението се организира и проведе в рамките на Дейност 5.2 „Обучение на ромски образователни медиатори“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
Участниците преминаха обучение в съответствие с изготвена „Актуализирана рамка и изготвена методология и учебна програма към нея за обучение на ромски образователни медиатори“ с основни лектори гл. ас. д-р Даниел Полихронов, проф. дфн Пламен Макариев, гл. ас. д-р Даниела Рачева, гл. ас. Йорданка Николова, доц. дпн Йосиф Нунев. В обучението бяха представени и темите „Ефективна интеркултурна медиация“ и „Етичен кодекс на медиатора. Работен цикъл на медиатора“ от г-жа Александра Райкова, която запозна участниците със стандартите на Съвета на Европа при работата на образователните медиатори. В рамките на обучението участниците преминаха и обучение по изготвени по проекта обучителен пакет „Превенция и защита от формите на дискриминация“ от адв. Диляна Гитева и специализиран обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“ от адв. Даниела Михайлова. Като част от програмата пред участниците се представи и демонстрира функционирането и се осъществи обучение за работа с електронната обучителна платформа създадена по проекта.