Резултати от оценяване на проектни предложения по КП 33.21-2022

Приоритет 1

Приоритет 2

Приоритет 3

Приоритет 4

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.21-2022, предстои подписване на договори. За целта е необходимо да представите до 15.12.2022 г. вкл. следните документи на e-mail coiduem@mon.bg:
1. Договор – попълнен и подписан електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от ръководителя и главния счетоводител на институцията (запаметен като pdf), като не се попълва само номера на Договора и датата;
1.1. При попълване на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Договора – максималният размер на финансиране и авансовото плащане да бъде съгласно Финалното класиране с бюджетите (посочено по-горе).
1.2. По чл. 2, ал. 2 от Договора да се посочи времетраенето му, съгласно Раздел 6 от одобреното проектно предложение.
2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка – прилага се сканирано копие.
3. Декларация на Бенефициера (Приложение 1), попълнена и подписана електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от ръководителя на институцията (запаметена като pdf).
4. Декларация, съгласно Регламент № 679 от 2016 г. (Приложение 2) – попълнена и подписана електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от ръководителя на институцията (запаметена като pdf).

5. Партньорско споразумение (в случай, че е приложимо) – няма образец-приложение; изработва се между Бенефициера и партньорите чрез конкретизиране изпълнението на съответните дейности и се предоставя подписано с Квалифициран електронен подпис (КЕП) или подписано сканирано копие.

6. Таблица с актуализирани показатели за изпълнение на дейностите – съгласно съответния приоритет, по който е одобрено проектното предложение.

 

Приложения:

Договор

Приложение 1 Декларация на Бенефициера

Приложение 2 Декларация Регламент № 679 от 2016 г.

Показатели-Приоритет 1

Показатели-Приоритет 2

Показатели-Приоритет 3

Показатели-Приоритет 4

 

Обучението за изпълнението на проектите ще се осъществи чрез ZOOM, за което Вие ще бъдете уведомени допълнително чрез нарочен и-мейл с приложен линк след подписване на договорите.

ВАЖНО! Крайният вариант на одобреното проектно предложение (включително и отбелязаните корекции) Ви е предоставен във Вашите профили в Електронната система за подаване и оценяване на проектни предложение.

 

Краен срок за изпращане на договора и приложенията – до 15.12.2022 г. вкл. на coiduem@mon.bg

За допълнителни въпроси:
Нирен Хасанова – 0879 81 41 69
Инна Иванова – 0879 81 41 70