В периода 01-04.11.2022 г. в сградата на Младежки център – Пловдив се проведе четиридневно надграждащо обучение на младежки работници и ромски образователни медиатори. В обучението взеха участие 25 участника – младежки работници и ромски образователни медиатори от младежките центрове във Пловдив, Перник, Стара Загора и Бургас.
Обучението се проведе по актуализирана обучителна рамка „Обучение на младежки работници“, разработена от екип университетски преподаватели, в състав проф. д-р Силвия Николаева, проф. дпн Моника Богданова, доц. д-р Силвия Върбанова, гл. ас. д-р Константин Теодосиев и докт. Цветелина Раденкова, по Обучителен модул „Превенция и защита от формите на дискриминация“, Обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи“, както и експерт по прилагане на стандартите на Съвета на Европа в областта на младежките дейности Александра Райкова.
В надграждащия модул на обучение бяха представени следните теми: „За необходимостта от адресиране и противодействие на антиромския расизъм (антиджипсизъм), дискриминацията, омразната реч и дезинформацията в социалните медии. Анализ на контекста на местно ниво. Какво разбирате под стереотипи; предразсъдъци; расизъм; антиджипсизъм; реч на омразата; дискриминация, дезинформация?“; „Да си припомним дефинициите“; „Да създадем историята“; „Преглед на практика, включително съдебна по казуси за дискриминация. „Правилно ли са решили институциите?“; „Позиции по антиромска враждебна реч“. Преглед на мониторингови доклади, свързани с измерване на нивото на антиромската омразна реч в социалните медии“; „Законите и институциите в наша защита – представяне на отговорните институции и производства за омразна реч. Преглед на казуси, включително съдебна практика по казуси за омразна реч“; „Разпознаване на омразна реч и отговорните институциите“; „Фалшиви новини и дезинформация по отношение на ромите. Разпознаване на фалшиви новини и дезинформация“; „Младежките програми и проекти като инструменти за формиране на нови младежки политики“; „Младежка визия в действие. Инкубатор на регионални младежки политики и информации“; „Модели и стилове на младежко лидерство. Роли и отговорности“; „Жизнен цикъл на групата. Създаване на успешен екип. Трудности  и разрешаване на конфликти в младежките групи и екипи“; „Невербално и вербално поведение пред младежка аудитория“; „Адекватно реагиране при провокации и потенциално конфликтни ситуации“; „Образователната интеграция като приоритет на младежката работа“; „Практически полета на неформалното учене и образование“; „Форми и методи за неформално и информално обучение в младежките организации“; „Създаване и организиране на младежки обучителни програми“.
В обучението бяха представени и темите „Бърза съвместна оценка на нуждите в общнoстта – Запознаване с инструменти за събиране на информация“ и „Планиране на малки проекти в общността – Представяне на идеи за местни проекти“ от г-жа Александра Райкова, която запозна участниците със стандартите на Съвета на Европа при работа с младежи.
Обучението се проведе в рамките на Дейност 5.1 „Обучение на младежки работници“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.