На основание чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и във връзка с изпълнение на Договор № Д03-23/17.09.2021 г. за реализиране на Проект BGLD-2.002-0001-C01 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване „, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г., Дейност 7.3 „Обмен на опит за университетски преподаватели и ЦОИДУЕМ за 5 дни“, в периода 26-31.08.2022 г. служителите на ЦОИДУЕМ ще бъдат ангажирани с участие в обучение в гр. Осло, Кралство Норвегия.