ЦОИДУЕМ обявява конкурс за за заемане на длъжност „Главен експерт“

Заповед

Информация за конкурс
• Длъжност, звено, административна структура:
o Главен експерт
Служители в администрацията
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
• Правоотношение:
o Служебно
• Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията:
o Длъжността „главен експерт” подпомага директора по провеждане на политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Изпълнява дейности, свързани с осигуряване на мрежовата и информационна сигурност.
• Изискана минимална степен на завършено образование:
o Бакалавър
• Минимален професионален опит:
o 3 година/години
• Ранг/Специфично наименование:
o IV младши
• Допълнителни умения и квалификации:
o · да има опит в подготовка, изпълнение, оценка и отчитане на проекти на национално и международно ниво;
· да има опит в осигуряване на мрежовата и информационната сигурност;
· да владее чужд език – владеенето на английски, френски, немски, испански или руски /ниво по Европейската езикова рамка не по-ниско от В1;
· да притежава компютърна грамотност – Word, Excel, Internet.

• Минимален размер на основната заплата:
o 860 лв.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията
Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

  • Начин за провеждане на конкурса
    Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията
    Интервю

* На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
София (столица), Столична, София
Адрес и електронна поща за подаване на документи:
гр. София, бул. Г.М.Димитров 52 А, ет. 1, e-mail: coiduem@mon.bg 
Административно звено:
Служители в администрацията
Лице за контакт:
Име: Нирен Хасанова
Телефон: 0879814169
Електронна поща: n.hasanova@mon.bg
Краен срок за подаване на документи:
22.07.2022 г. 16:00

Ден на публикуване:
11.07.2022 г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения: http://coiduem.mon.bg/
Документите се подават в деловодството на ЦОИДУЕМ, София, бул. Г.М. Димитров № 52А, ет.1, в срок до 16,00 часа на 22.07.2022 г., включително.
Документи могат да се подават и по електронен път на адрес e-mail:coiduem@mon.bg, като заявлението за участие в конкурса и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалната интернет страница на ЦОИДУЕМ – http://coiduem.mon.bg/
Документи и образци за кандидатстване
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
• Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага

• Заявление за участие в конкурс – чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл

Заявление по чл. 17 ал. 2(1)
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

Декларация към чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС(1)
• Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит
• Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността

 

Списък за допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в ЦОИДУЕМ (публ. 11.07.2022 г.)

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52А

Списък за допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в ЦОИДУЕМ (публ. 11.07.2022 г.)

Конкурсната комисия, определена със Заповед №  ОД-012 #1/25.07.2022 г. Директора на ЦОИДУЕМ, реши:

Допуска до конкурс следният кандидат:

Данаил Алеков Джилджов

Посоченият кандидат трябва да се явят на тест на 08.08.2022 г. от 10.00 часа в сградата на ЦОИДУЕМ с адрес: гр. София, бул. „ Г.М.Димитров” № 52А, ет. 1

Издържалият теста и допуснат до интервю кандидат, следва да се явят на интервю в същия ден.

Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за електронното управление

НАРЕДБА за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

Закон за нормативните актове

Закон за администрацията

Закон за държавния служител

Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

Правилник за устройството и дейността на ЦОИДУЕМ

Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)

Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България

Решение № 302 от 13 май 2022 година на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Списък на недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в ЦОИДУЕМ

Недопуснати кандидати-НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Окончателни резултати

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – ЦОИДУЕМ (публ. 09.08.2022 г.)
На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – ЦОИДУЕМ публикува информация за класирането на кандидатите за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – ЦОИДУЕМ както следва:

Първо място – Данаил Алеков