ЦОИДУЕМ обявява конкурс за за заемане на длъжност „Главен счетоводител“

Заповед

Информация за конкурс

• Длъжност, звено, административна структура:
o Главен счетоводител
Служители в администрацията
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
• Правоотношение:
o Служебно
• Описание на длъжността, формиране на заплата, информация за администрацията:
o Организира, контролира и изпълнява възложените му задачи при осъществяване функциите на директора на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства относно спазването на финансовата дисциплина и държавните интереси, съставя финансовите отчети и следи за спазването на бюджетната дисциплина в съответствие с указанията на първостепенния разпоредител с бюджет. Управлява финансови ресурси чрез полагане на втори подпис, съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).
• Изискана минимална степен на завършено образование:
o Магистър
• Минимален професионален опит:
o 4 година/години
• Ранг/Специфично наименование:
o III младши
• Допълнителни умения и квалификации:
o Професионална област: Социални, стопански и правни науки с професионално направление икономика – счетоводство и финанси.
Владеене на чужди езици.
Компютърна грамотност — MS 0ffce, Internet Applications, счетоводен софтуер и софтуер за обработване на работни заплати.
• Минимален размер на основната заплата:
o 910 лв.
* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията
• Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
o 1
Начин за провеждане на конкурса:
Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията
Интервю

* На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
София (столица), Столична, София
Адрес и електронна поща за подаване на документи:
гр. София, бул. Г.М.Димитров 52 А, ет. 1, e-mail:coiduem@mon.bg
Административно звено:
Друго(администрация)/Служители в администрацията
Лице за контакт:
Име: Нирен Хасанова
Телефон: 0879814169
Електронна поща: n.hasanova@mon.bg
Краен срок за подаване на документи:
22.07.2022 г. 16:00

Ден на публикуване:
11.07.2022 г.
Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения: http://coiduem.mon.bg/
Документите се подават в деловодството на ЦОИДУЕМ, София, бул. Г.М. Димитров № 52А, ет.1, в срок до 16,00 часа на 22.07.2022 г., включително.
Документи могат да се подават и по електронен път на адрес e-mail: coiduem@mon.bg, като заявлението за участие в конкурса и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
Място, на което ще се обявяват списъците и/или други съобщения във връзка с конкурса:
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалната интернет страница на ЦОИДУЕМ – http://coiduem.mon.bg/
Документи и образци за кандидатстване
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.
• Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага
• Заявление за участие в конкурс – чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл
Заявление по чл. 17 ал. 2

Декларация към чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС
Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
• Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността
• Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие)

 

Списък за допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен счетоводител” в ЦОИДУЕМ (публ. 11.07.2022 г.)

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)
гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52А

Списък за допуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен счетоводител” в ЦОИДУЕМ (публ. 11.07.2022 г.)
Конкурсната комисия, определена със Заповед № ОД-013 #1/25.07.2022 г. Директора на ЦОИДУЕМ, реши:

Допуска до конкурс следния кандидат:
Анна Наумова Николова – Костова

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 08.08.2022 г. от 11.00 часа в сградата на ЦОИДУЕМ с адрес: гр. София, бул. „ Г.М.Димитров” № 52А, ет. 1
Издържалият теста и допуснат до интервю кандидат, следва да се явят на интервю в същия ден.

Допуснатият кандидат е необходимо да носи документ за самоличност.

Списък на документите, които експертът трябва да познава и използва:
Закон за предучилищното и училищното образование
Закон за счетоводството
Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор
Закон за нормативните актове
Закон за администрацията
Закон за държавния служител
Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Правилник за устройството и дейността на ЦОИДУЕМ
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030)
Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030
Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България
Решение № 302 от 13 май 2022 година на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието
Списък на недопуснатите кандидати, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в ЦОИДУЕМ
Недопуснати кандидати-НЯМА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Окончателни резултати

Класиране на кандидатите в конкурс за длъжността „главен счетоводител“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – ЦОИДУЕМ (публ. 09.08.2022 г.)

На основание чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – ЦОИДУЕМ публикува информация за класирането на кандидатите за длъжността „главен счетоводител“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – ЦОИДУЕМ както следва:
Първо място – Анна Николова – Костова