В периода 22-24 юни 2022 г., в град София , Арт Хотел Симона. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира и проведе тридневно обучение на университетски преподаватели. Обучението се организира и проведе в рамките на Дейност 4.3 „Обучение на обучители на университетски преподаватели“ по проект BGLD-2.002-0001 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
Участниците преминаха обучение в съответствие с изготвена „Обучителна рамка за университетски преподаватели от Педагогическите факултети за обучение/специализирана подготовка на педагогически специалисти за работа с уязвими групи в условията на мултиетническа и мултикултурна образователна среда“ и обучителна програма приложение към нея с основни лектори проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, проф. дфн Пламен Макариев и доц. дпн Йосиф Нунев. В рамките на обучението участниците преминаха и обучение по изготвени по проекта обучителен пакет „Превенция и защита от формите на дискриминация“ и специализиран обучителен модул „Наблюдение и действия срещу речта на омразата, антициганизма и дезинформацията в социалните мрежи.“
Целта на дейността и в съответствие с изготвените обучителни рамки да се концептуализира интеркултурното образование сред академичните среди и се утвърди интеркултурната перспектива като фундамент в подготовката на бъдещите педагогически специалисти и в процеса на преподаване в университети в България.