НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“

Документацията за кандидатстване е налична на сайта на МОН: https://mon.bg/bg/101121

  1. Формуляр за кандидатстване (Приложение 1)
  2. Декларация (Приложение 2)
  3. Списък на децата и/или учениците, за които ще бъде осигурен безплатен транспорт в рамките на населеното място за учебната 2022/2023 година (Приложение 3)
  4. Списък на децата в задължително предучилищно образование и/или на учениците до VII клас, за които ще бъдат осигурени учебни пособия и материали за учебната 2022/2023 година (Приложение 4)
  5. Контролен лист (Приложение 5)
  6. Ръководство за кандидатстване.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 12.07.2022 г.

 

Лица за контакт:

Лало Каменов – директор на ЦОИДУЕМ, e-mail: l.kamenov@mon.bg, тел. 0877 649 391
Инна Иванова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, e-mail: inna.ivanova@mon.bg, тел. 0879 814 170
Нирен Хасанова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, e-mail: n.hasanova@mon.bg, тел. 0879 814 169

Срок за подаване на документи за кандидатстване: 12.07.2022 г. вкл.