През 2021 г. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е  насочена към постигане на основните стратегически цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, предвидени за изпълнение чрез Тригодишната му програма за периода 2019 – 2021 г., приета с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г.

През 2021 г. с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 от 4 февруари 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, Обн. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2021г. се измени Постановление № 4 на Министерския съвет от 2005 г. за създаване на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 31 от 2011 г. и бр. 62 от 2013 г.).  и Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, приет с Постановление № 108 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2010 г., бр. 71 от 2010 г., бр. 22 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.). С въведените изменения и допълнения като основна функция, ЦОИДУЕМ разработва, изпълнява и финансира програми и проекти за образователна интеграция, които имат за цел насърчаване на равния достъп до качествено образование и подобряване на резултатите от обучението на децата и учениците от етническите малцинства. От бюджета на центъра се финансират дейности за  осигуряване на условия за образователна интеграция чрез създаване на подкрепяща образователна среда за социализация, интеркултурно образование и eфективно обхващане и реинтеграция в образователната система на деца и ученици от етническите малцинства и за подобряване на взаимодействието на образователните институции с родителите на децата и учениците от етническите малцинства; осигуряване на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици, осъществявана от педагогически специалисти, непедагогически персонал и външни специалисти; разработване и прилагане в детските градини и в училищата на програми за обучение, съобразени с културите на различните етнически малцинства, съгласно държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование; проучвания, осъществявани от образователните институции, свързани с традициите и обичаите на етническите малцинства; изследвания, анализи, проучвания, мониторинг и оценка на въздействието на прилагането на политиката за образователна интеграция, както и осъществяване на съвместни дейности на центъра с други институции и организации, провеждащи образователна интеграция със средства от национално и европейско финансиране. С оглед оптимизиране на дейността на ЦОИДУЕМ бе необходимо да се направят промени по отношение на структурата и дейността на Управителния съвет (УС). В тази връзка присъствието на представител на Министерството на финансите (МФ) като член на УС отпадна, тъй като е извън преките компетентности на служителите на МФ и предвид липсата на необходимост контролът при разходването на средствата да се упражнява от Управителния съвет на ЦОИДУЕМ. Съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) директорът на ЦОИДУЕМ следва да се разпорежда с финансовите средства, като се отчита пред министъра на образованието и науката, тъй като чл. 3, ал. 1 гласи, че ръководителите на организациите отговарят за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички ръководени от тях структури, програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Резултатите от въведените промени са:

  • подобри се организирането на дейността на УС на ЦОИДУЕМ;

•           оптимизираха се политиките, мерките и дейностите за образователна интеграция с оглед на предприетите промени след създаването на ЦОИДУЕМ през 2005 г.

Доклад ЦОИДУЕМ 2021