На 7 и 8 април 2022 г. в зала „Панония“, хотел „Будапеща“ – гр. София, ще се проведе двудневно Публично обсъждане на разработените методологии и програми за обучение на целевите групи по проект BGLD-2.002-0001-C01 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г..
Събитието има за цел да популяризира разработените обучителни рамки (методологии и обучителни програми) за целевите групи по проекта: университетски преподаватели от факултетите по педагогика, младежки работници, образователни медиатори, непедагогически персонал и общински служители.
В обсъждането ще участват експертите, разработвали обучителните рамки – екип от университетски преподаватели, експерти с експертиза от Съвета на Европа, както и преподаватели от педагогическите факултети на различните университети в страната, които не са участвали в експертните групи.
Дискусионния форум ще бъде организиран в хибридна форма – част от участниците ще се включат чрез присъствие, а останалата част – ще участват онлайн чрез електронна платформа ZOOM.
На събитието ще присъстват представители на: Национално координационно звено, Програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ , партньора по проекта от СУ „Св. Климент Охридски“, Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на младежта и спорта.

Адресът на зала „Панония“ е гр. София, ул. „Будапеща“ № 92.