На 04.02.2022 г. /петък/ в зала „Средец“ на Хотел „Централ“ – гр. София, се проведе встъпителна конференция по проект BGLD-2.002-0001-C01 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
Конференцията беше открита от г-жа Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката.
Г-жа Гайдарова поздрави бенефициента по проекта ЦОИДУЕМ и партньора СУ „Св. Климент Охридски“, като пожела успех при изпълнението на дейностите и очерта трите основни направления на МОН за работа с деца и ученици от уязвими групи:
На първо място, това е цялостното преориентиране на системата към индивидуалната подкрепа на всяко дете и на всеки ученик. На второ място – осигуряване на подходящите условия и ресурси за обезпечаване на дейностите за подкрепа. Не на последно място – мерките за преодоляване на последиците от пандемията, особено за децата и учениците от уязвими групи“.
„Разработването на методически насоки за подкрепа на непедагогическия персонал в настоящия проект е много важно, за да имаме точно това ефективно взаимодействие, което да бъде устойчиво във времето между родители, деца и училище“, посочи тя.
Г-жа Мария Вълова, Ръководител на Програмния оператор на ФМ на ЕИП представи информация за Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. „Този проект е изключително важен елемент за цялата програма, неговото изпълнение ще осигури качествено, стандартизирано и в известна степен последователно обучение на почти всички екипи за изпълнение и управление на много от проектите по програмата“, посочи тя.
Директорът на ЦОИДУЕМ – д-р Лало Каменов, представи основните дейности, целите и очакваните резултати по проекта. „Този проект има своя принос за развитието на обучителния компонент в дейността на ЦОИДУЕМ. Настоящият проект надгражда изпълнението на проект „Изграждане на капацитет“ по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“. Надявам се съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“ да оправдаем доверието, което сме получили от МОН и от Програмния оператор“, посочи д-р Каменов.
По време на конференцията бяха представени постигнатите резултати до момента по Дейност 3 за надграждане на съществуващите обучителни рамки от ръководителите на екипите от СУ „Св. Климент Охридски“, ангажирани с изпълнението: проф. д-р Лиляна Стракова (декан на Факултета по педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“), проф. д-р Силвия Николаева, проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, проф. дфн Пламен Макариев и доц. д-р Ваня Божилова, преподаватели във Факултета по педагогика. Участие взеха и членове на сформираните екипи.
Проведоха се и няколко дискусии, по време на които беше дадена възможност на присъстващите участници да зададат въпроси, да направят коментари и да дадат своите препоръки по изнесената информация.
Конференцията се проведе в хибриден формат, като повечето участници предпочетоха да се включат през платформата на Zoom. Общо присъстваха 122 участника, представители на различни институции – МОН, МТСП, БАН, училища, детски градини, общински администрации, младежки центрове, неправителствени организации, граждани и др.
Провеждането на встъпителната конференция е в изпълнение на Дейност 6 „Информиране и публичност – Организиране и провеждане на три събития за информиране и публичност“. Предстои провеждането на още 2 публични събития, в т.ч. публично обсъждане на изработените методологии и програми за обучение на съответните целеви групи, както и заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта.