Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ изпълняват дейности по надграждане на съществуващите обучителни рамки за различни целеви групи.
От подписването на договора с Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ до момента, ЦОИДУЕМ и СУ проведоха 4 работни срещи – на 27 октомври, 16 ноември, 23 ноември и 24 ноември 2021 г., по време на които бяха уточнени детайли по предстоящите дейности.
Към момента, работата е в напреднал етап и предстои обсъждане на изготвените документи между двете страни.
Надграждането обхваща три съществуващи обучителни рамки – за младежки работници, за непедагогически персонал и за образователни медиатори. Напредва работата по създаването на актуализирани методологии и обучителни програми, които да адресират нуждите на трите целеви групи.
Допълнително се работи и по разработване на нови обучителни рамки. За университетски преподаватели ще бъде разработен обучителен пакет за специализирана подготовка на педагогически специалисти за работа с уязвими групи. Също така, се работи по разработването на учебен план и учебни програми в СУ за следдипломна квалификация за длъжността „образователен медиатор“.
Проектът включва и разработването на специализирани обучителни пакети, които адресират проблемите на дискриминацията и реч на омразата.
Дейностите се изпълняват по проект BGLD-2.002-0001-C01 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021.