УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.20-2021, предстои подписване на договори. За целта е необходимо да представите следните документи на coiduem@mon.bg в срок до 21.10.2021 г. :

1. Договор – попълнен и подписан електронно с Квалифициран електронен подпис (КЕП) от ръководителя и главния счетоводител на институцията, като не се попълва само номера на Договора и датата;
1.1. Попълването на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Договора – максималният размер на финансиране и авансовото плащане да бъде съгласно Финално класиране с бюджети (Приложение 3);
1.2. По чл. 2, ал. 2 от Договора да се посочи времетраенето му, съгласно Раздел 6 от одобреното проектно предложение;
2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка – прилага се сканирано копие;
3. Декларация на Бенефициера (Приложение 1), подписана и подпечатана от ръководителя на институцията (попълва се от всички Кандидатстващи институции, независимо дали има настъпили промени) – прилага се сканирано копие;
4. Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г. (Приложение 2) – прилага се сканирано копие.

Обучението за изпълнението на проектите ще се осъществи чрез ZOOM, за което Вие ще бъдете уведомени чрез нарочен и-мейл с приложен линк след подписване на договорите.

Крайният вариант на одобреното проектно предложение (включително и отбелязаните корекции) Ви е предоставен във Вашите профили в Електронната система за подаване и оценяване на проектни предложение.

Краен срок за изпращане на договора и приложенията – до 21.10.2021 г. на coiduem@mon.bg

За допълнителни въпроси:

Нирен Хасанова /гл. експерт/ – тел. 0879 814169
Инна Иванова /гл. експерт/ – тел. 0879 814170
Данаил Алеков /гл. експерт/ – тел. 0896 040303
Анна Костова /гл. счетоводител/ – тел. 0888 408600

Приложение 1 Декларация на Бенефициера

Приложение 2: Декларация Регламент № 679 от 2016 г.

Приложение 3: Финално класиране – с бюджети

Договор