На 17.09.2021 г., Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) сключи договор с Програмния оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ за изпълнение на проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, съфинансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021.

Необходимостта от качествено образование в областта на образованието и грижите за ранна детска възраст, младежките политики и мерки, включително неформалното образование и необходимостта от добре подготвени образователни медиатори, насочени към ромските общности, остават сред приоритетните области на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и засилено включване на уязвими групи“.

Проектът „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“ ще предаде експертизата и знанията на Съвета на Европа и водещите български експерти на съответните участници в различните проекти, финансирани от „Местно развитие, намаляване на бедността и засилено включване на уязвими групи“, с цел да им даде възможност да предоставят по-качествени услуги, насочени към ефективно, приобщаващо и активно участие на конкретни дейности по отделните проекти, в съответствие със съществуващите европейски стандарти и подходи. Друг принос ще бъде разработването на електронна платформа, предназначена да се превърне в център за знания за приобщаващо образование.

Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) ще си партнира със Софийския университет „Св. Климент Охридски“ при изпълнението на дейностите. Общият бюджет е в размер на 487 628 евро (953 702,84 лв.) като средствата са осигурени изцяло от програмата. Проектът трябва да бъде изпълнен в рамките на 24 месеца.