През 2020 г. дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е  насочена към постигане на основните стратегически цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, предвидени за изпълнение чрез Тригодишната му програма за периода 2019 – 2021 г., приета с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г. Съобразно функциите от Правилника за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра основните акцентите бяха в посока подпомагане реализирането на правителствената политика по отношение образователно-интеграционните потребности на децата и ученици от етническите малцинства. Водеща цел в цялостната дейност на Центъра бе прилагането на политики за устойчиво развитие на образователно и институционално равнище, свързани с превръщане на образователните институции в място, където хуманистичните традиции могат да бъдат съхранени и осъществени чрез взаимоотношенията между всички участници в образователния процес, формирайки качества като уважение, емпатия, доверие, приемане и зачитане на различията, като потенциален човешки ресурс. Изграждане на демократичните ценности и нагласи за образователното и личностното развитие, чрез активно взаимодействие между всички заинтересовани страни в образователния процес. Като предизвикателства, изразени чрез актуални негативни фактори, въздействащи върху образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, се явиха: съществуващата сегрегация и разширяващият се процес на вторична сегрегация на образователни институции, повишената зависимост на образователното развитие на децата и учениците от етническите малцинства от социално-икономически фактори, допълнени от вътрешната и външната миграция, както и  безспорното предизвикателство за реализиране на образователни мерки в условия пандемия – COVID 19.

Доклад ЦОИДУЕМ 2020