На 19.02.2021 г. Центърът  за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) чрез онлайн платформата ZOOM организира научно-практическа конференция на тема: „Форми на педагогическо взаимодействие за реализиране на образователна интеграция на децата, ученици е и родителите от ническите малцинства“. Основната цел на форума бе участниците да надградят своите знания и компетентности, чрез усвояване на подходи, форми и педагогически технологии за прилагане при реализиране на  етнокултурните взаимодействия „дете – ученик – учител – родител“. В конференцията взеха участие над 80 участника: директори и учители от образователни институции – бенефициери на ЦОИДУЕМ, преподаватели от висши училища, студенти, докторанти, представители на РУО на МОН, НПО и др.

Събитието бе открито от г-н Лало Каменов, директор на ЦОИДУЕМ. Приветствие поднесе и г-жа Сара Перин, изпълнителен директор на „Тръст за социална алтернатива“ гр. София. По актуални теми, касаещи процеса на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в качеството на лектори своите научни тези представиха: проф. дпн Сийка Чавдарова- Костова, доц. д-р Мирена Легурска и проф. д-р Татяна Ангелова от СУ „Св. Климент Охридски“, доц. дпн Йосиф Нунев от Педагогически колеж-Плевен към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, д-р Харун Бекир от ПУ „Паисий Хилендарски“, проф. дтн Гаро Мардиросян от Института за космически изследвания и технологии към БАН и г-н Деян Колев, председател на ЦМЕДТ „Амалипе“, гр. Велико Търново.

Благодарим за активното участие на всички участници!

Изучаване на книжовния български език от ученици-Т.Ангелова

ИЗУЧАВАНЕТО НА МАЙЧИН АРМЕНСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРИЯ-Г.Мардиросян

Предизвикателствата на езиковото обучение при учениците от турската етническа общност-Х.Бекир

Развитие на ключови компетентности чрез форми на педагогическо взаимодействие-С.Чавдарова-Костова

Функционален анализ на интеграцията чрез образование-М.Легурска

Ценност ли е образованието за ромите-Й.Нунев