Съгласно Заповед № ОД – 037 от 26.11.2020 г. на директора на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства се отменя Заповед № ОД – 036 от 24.11.2020 г. за обявен конкурс за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).