ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА  И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)

гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 а

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС)

и Заповед № ОД-036 от 24.11.2020 г. на директора на ЦОИДУЕМ

 

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

 

за длъжността „главен експерт“ в Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)

Брой работни места, за които се обявява конкурс – 1 работно място.

 1. Изисквания за заемане на длъжността
  1.1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове:
 • длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 7
 • наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 3
 • минимална образователно-квалификационна степен за длъжността „бакалавър“.
 • минимален професионален опит – 3 години опит, придобит в административна структура, свързана с провеждане на държавната политика в областта на образованието и науката и/или интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства или
 • минимален ранг – IV младши

1.2. Допълнителни изисквания:

– области на висшето образование: всички области на висшето образование

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 • решаване на тест
 • интервю
 1. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи, включително подадени по електронен път – до 17.30 часа на 04.12.2020 г. вкл.

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на електронен адрес: coiduem@mon.bg (подписани с електронен подпис от кандидата) или в сградата на ЦОИДУЕМ гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ 52 а, ет. 1, стая 109 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

Телефони за контакт: 029809281; 029804302.

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)
 • Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага
 • Копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.) или за придобит ранг като държавен служител (при наличие)
 • Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.
 1. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса– електронната страница на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) https://coiduem.mon.bg/

 

 1. Кратко описание на длъжността:

Основната цел на длъжността „главен експерт“ е свързана с участие в изпълнението на политиката на Министерство на образованието и науката за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства. В основата на дейността е разработване и осъществяване на конкурсни процедури за финансиране на проектни предложения, целящи образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, както и разработване и изпълнение на проекти, с които ЦОИДУЕМ кандидатства пред външни донори и дейности по организиране на правилното функциониране на вътрешната информационна инфраструктура.

 1. Минимален размер на основната заплата, определен за длъжността, 1410 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнагражденията, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификация и професионален опит.

 1. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. При подаване на документите по електронен път заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 2. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. При подаване на документите по електронен път информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронната поща.

Образци на заявление за участие в конкурса и на декларация могат да се изтеглят от раздел „Конкурси“ на сайта на Административния регистър: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/72262

 

Срок за подаване на документи от 24.11.2020 до 04.12.2020г. 17,30 ч.