Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.19-2020, предстои подписване на договори. За целта е необходимо да представите следните документи:

  1. Попълнен Договор – в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни, като не се попълва само номера на Договора и датата;
    • При попълване на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Договора – максималният размер на финансиране и авансовото плащане да бъдат изчислени коректно и без закръглявания;
    • По чл. 2, ал. 2 от Договора да се посочи времетраенето му, съгласно Раздел 6 от одобреното проектно предложение.
  2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка.
  3. Декларация на Бенефициера (Приложение 1), подписана и подпечатана от ръководителя на институцията (попълва се от всички Кандидатстващи институции, независимо дали има настъпили промени).
  4. Декларация съгласно Регламент № 679 от 2016 г. (Приложение 2).

 

Подписването на договорите и обучението за изпълнението на проектите ще се извърши при спазване на всички противоепидемични мерки в условията на COVID-19 в Център за подготовка на ученици за олимпиади, гр.София, бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, като входът е от към ул. Димчо Дебелянов №7, зад високите дипломатически блокове, както следва:

  • На 29.09.2020 г. от 10:30 до 14:00 часа за проектите по Приоритет 1 и Приоритет 3.
  • На 30.09.2020 г. от 10:30 до 14:00 часа за проектите по Приоритет 2, Приоритет 4 и Приоритет 5.

 

Във връзка с въведените временни противоепидемични  мерки  на  територията  на Република България в условията на COVID-19, на определените дати за подписването на договорите и обучението може да присъства само по един представител на Кандидатстваща институция.

Договорите и посочените приложения могат да бъдат подписани предварително от ръководителите на институциите и/или главните счетоводители при невъзможност на някой от тях да присъства на обявените дати.

Крайният вариант на одобреното проектно предложение (включително и отбелязаните корекции) Ви е предоставен във Вашите профили в Електронната система за подаване и оценяване на проектни предложение.

 

При наличие на обективни обстоятелства, които правят невъзможно участието Ви на посочените дати за обучение и подписване на Договорите, следва предварително да уведомите ЦОИДУЕМ.

За допълнителни въпроси:
Нирен Хасанова – 0879 81 41 69
Инна Иванова – 0879 81 41 70

Dogovor

Deklaraciq na Beneficiera

Deklaraciq saglasno Reglament № 679 от 2016 g

Ръководство-за-Бенефициера