Решение за промяна на сроковете за подаване на оферти по обществена поръчка с предмет: „Разработване на Методика за работа на непедагогическия персонал и обучителна програма към нея; обучение на непедагогическия персонал и на др. заинтересовани страни за прилагане на Методиката по изготвена и приложена към нея обучителна програма; разработване на сборник „Добри практики за участие на непедагогическия персонал във взаимодействието „детска градина – семейство“ (Сборник) за изпълнение на проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР), на основание § 13, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП

Reshenie