Във връзка с обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, изпълнението на дейностите по  проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014-2020) следва да бъде съобразено със следните указания:

Дейност 1: Организиране и провеждане допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи

Преустановява се провеждането на допълнително обучение по български език до отваряне на детските градини. Дейността не може да се изпълнява дистанционно. След прекратявне на извънредното положение предвидените педагогически ситуации могат да бъдат планирани при по интензивен график на провеждане, а при необходимост планирани и в периода на неучебното време.

Дейност 2: Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи

Заплащане на такси: В срок до 30 март 2020 г. ще бъдат възстановени средствата в размер на въведените данни за дължимите такси в системата на проекта. За следващия месец дейността ще продължи в зависимост от това кога се възстанови посещението на децата. По проекта не се възстановяват разходи за постоянна такса за детска градина, когато тя не е съпроводена с присъствие на децата.Назначени педагогически и непедагогичски специалисти (психолог, логопед, ресурсен учител, помощник на учителя, помощник-възпитател, образователен медиатор, социален работник в образованието): За периода на извънредното положение наетите педагогически/непедагогически специалисти използват своя полагаем платен годишен отпуск, а след неговото изчерпване – неплатен отпуск. Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г.), работодателите и органите по назначаване може да предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие.Следва да се има предвид новата разпоредбата на чл. 173а, ал. 1 от Кодекса на труда – „Ползване на отпуск при обявено извънредно положение“, която гласи: Чл. 173а. (1) Когато поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж.

Дейност 3: Организиране и провеждане на обучения на педагогически и непедагогически специалисти

Преустановяват се всички предвидени обучения за педагогически и непедагогически специалисти за периода на извънредното положение.

Дейности 4 и 5: Организиране и провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и организиране и провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация

Провеждането на национални кампании ще бъде планирано в период, в който ще бъде допустимо събирането на групи от повече от 50 човека на едно място.

APSPO-извънредно положение