Уважаеми бенефициери по конкурсни процедури на ЦОИДУЕМ,

 

В настоящата извънредна ситуация, ЦОИДУЕМ продължава да подкрепя усилията на учители, ученици, родители и други в процеса на насърчаване на равния достъп до качествено образование, подобряване на резултатите от образователния процес на децата и учениците от етническите малцинства в Република България и ефективния им обхват, задържане и реинтеграция в образователната система.

С цел оптимално изпълнение на договорите Ви и провеждане на предвидените проектни дейности, в условията на засилени противоепидемични мерки, Ви насърчаваме в случаите, в които това е възможно да продължите изпълнението на предстоящите дейности, които не изискват физическо присъствие на едно място на групи хора (деца, ученици, учители, родители и др.) и могат да се осъществят чрез различни форми на електронна комуникация, като напр.:

  • Осъществяване на различни видове обучения/занимания по интереси на ученици чрез използването на електронни платформи, онлайн обучение в реално време, обучение чрез електронна комуникация, използване на електронни образователни ресурси и др.;
  • Провеждане на: съвместни срещи/заседания на екипите по проектите; обучителни дейности на учители и родители; срещи на педагогически специалисти от различни образователни институции за ефикасен педагогически обмен на опит и добри практики, чрез видеоконферентна връзка, електронна кореспонденция или друг вид електронна комуникация;
  • Информиране, мотивиране, подкрепа и подготовка на учениците за продължаване на образованието им в гимназиален етап, както и продължаване на образованието им във висши училища – възможни са индивидуални консултации чрез използване на различни форми на електронна комуникация;
  • Дейности на образователни медиатори – работа със семейства на ученици от уязвими групи, подпомагане на процеса по въвеждане и използване на дистанционни форми на обучение и др. дейности, при спазване на задължителните предписания на Националния оперативен щаб за координиране на мерките срещу COVID-19.

 

ЦОИДУЕМ обръща внимание, че при изпълнението на дейностите следва да се спазват съответните нормативни изисквания и правила за отчетност.

При необходимост, бенефициерите могат да поискат промяна в плановете за изпълнение на дейностите и преструктурирането им във времето, както и удължаване на срока за изпълнение на проектите.

Въпроси и запитвания могат да бъдат отправяни чрез официалния имейл адрес на ЦОИДУЕМ coiduem@abv.bg

 

ЦОИДУЕМ е на разположение на всички бенефициери, вкл. и за даване на указания по конкретно поставени въпроси и казуси.​

 

 

Поздрави, пазете се и бъдете здрави!

#ОстанетеСиВкъщи