Уважаеми Бенефициери по КП 33.18-2019,

Във връзка със Заповед на министъра на образованието и науката № РД09-606/09.03.2020 г. до края на учебното време на учебната 2019/2020 година – 30.06.2020 г. за училища и ЦПЛР, и 31.05.2020 г. за детските градини,  да не се организират лагери и други пътувания, а организираните – да не се провеждат. Моля, съобразете графика на предвидените Ви проектни дейности, отнасящи се до упоменатите събития и ни уведомете за промените. При необходимост е допустимо да се удължи срока на изпълнение на проекта. Тази промяна ще е възможна след подписване на анекс към договорите.

Екип на ЦОИДУЕМ