Списък с класираните за финансиране проекти и одобрените им бюджети:

Списък – 33.18-2019-сайт

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното класиране по конкурсна процедура 33.18-2019, предстои подписване на договори. За целта е необходимо да представите следните документи:
1. Попълнен Договор – в два екземпляра на хартиен носител, по един за двете страни, като не попълвате само номера на Договора и датата;
1.1. При попълване на чл. 3, ал. 1 и ал. 3 от Договора – максималният размер на финансиране и авансовото плащане да бъдат изчислени коректно и без закръглявания.
1.2. По чл. 2, ал. 3 от Договора да се посочи крайната дата на допустимост на разходите, съобразена с датата, заложена в договора и заложената във Формуляра за кандидатстване продължителност на дейностите.
2. Финансова идентификация на банкова сметка /бюджетна/, издадена на името на Кандидатстващата институция и заверена от обслужващата банка /по образец/.
3. Декларация на Бенефициента, подписана и подпечатана от ръководителя на институцията /попълва се от всички Кандидатстващи институции, независимо дали има настъпили промени/.
4. Декларация, съгласно Регламент № 679 от 2016 г.

Моля, носете всички изискани документи и приложения и на електронен носител – за лесно разпечатване при необходимост от корекции.
Крайният вариант на одобреното проектно предложение (включително и отбелязаните корекции) Ви е предоставен във Вашите профили в Електронната система за подаване и оценяване на проектни предложения.

Подписването на договорите (за всички приоритети) и обучението за изпълнение на проектите ще се извърши на 29.10.2019 г. от 11:00 ч. в Център за подготовка на ученици за олимпиади, гр.София, бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“. Входът е от към ул. Димчо Дебелянов №7, зад високите дипломатически блокове.
Подписването на договора става лично от ръководителя на Кандидатстващата институция, след приключване на обучението. Вторият подпис се полага от счетоводителя на институцията.
При наличие на обективни обстоятелства, които правят невъзможно присъствието Ви на посочената дата за обучение и подписване на Договорите, следва предварително да уведомите ЦОИДУЕМ.

За допълнителни въпроси:
Нирен Хасанова – 0879 81 41 69
Инна Иванова – 0879 81 41 70

Dogovor

Deklaraciq na Beneficienta

Deklaraciq saglasno Reglament № 679 от 2016 g

Financial_identification

Rakovodstvo na Beneficiera 33.18-2019

Ръководство за Бенефициера-обновено