ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Проучване и картографиране на средата, в която се реализира взаимодействието детска градина – семейство при изпълнение на проект «Активно приобщаване в системата на предучилищното образование», финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005-0004-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на основание с чл.188, ал.2 от Закона за обществените поръчки се удължава първоначалният срок за получаване на оферти във връзка с открито възлагане на поръчка по реда на чл.187 от ЗОП с предмет: „Проучване и картографиране на средата, в която се реализира взаимодействието детска градина – семейство при изпълнение на проект «Активно приобщаване в системата на предучилищното образование», финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) по договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005-0004-C01, процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.005 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, както следва:

Крайният срок за получаване на оферти е 17:30 часа на 21.10.2019 г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 22.10.2018 г. в 11,00 ч. в сградата на ЦОИДУЕМ, София, бул.”Г.М.Димитров”52А, ет.1 .

Допълнителна информация относно изискванията на възложителя, документацията и съответните образци могат да бъдат намерени на електронен адрес: http://coiduem.mon.bg/

09 Съобщение нов срок