Програмата е приета с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г.

Основополагаща философия, заложена в новия програмен период, е прилагането на политики за устойчиво развитие на образователно и институционално равнище, свързани с превръщане на образователните институции в място, където хуманистичните традиции могат да бъдат съхранени и осъществени чрез взаимоотношенията между всички участници в образователния процес, формирайки качества като уважение, емпатия, доверие, приемане и зачитане на различията, като потенциален човешки ресурс, изграждане на демократичните ценности и нагласи за образователното и личностното развитие, чрез положително взаимодействие. Концепцията, заложена в планирането на настоящия програмен период, се обосновава на систематичен анализ на досегашната практика, годишните оценки за ефекта и степента на постигане на стратегическите цели, резултатите от изпълнението на годишните конкурсни процедури по приоритети, констатациите от годишните доклади за дейността на ЦОИДУЕМ и не на последно място – от изпълнението на актуалните политики на МОН в процеса на образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

В програмния период 2019-2021 г. ЦОИДУЕМ ще продължи изпълнението на политиките за образователна интеграция, които са резултат от анализа на конкретната образователна ситуация и са съобразени както с националните, така и с международните стандарти в областта на правата на децата и правата на лица, принадлежащи към етническите малцинства, към които Република България е присъединена. Реализирането им ще бъде съобразено и с препоръките в мониторинговите доклади на наблюдаващия орган по изпълнението на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства и на съответните резолюции на Комитета на министрите на Съвета на Европа, както и с мониторинговите доклади на Европейската комисия за образованието и обучението в България.

РМС № 521 от 29.08.2019 г.

Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019-2021 г.