ВЪПРОС:

„Община …………………………, в партньорство с три училища, ще кандидатства по програмата с проектно предложение. Предвидено е превозът да бъде извършен въз основа на заповед на кмета на общината и да е организиран за собствена сметка, като за партниращите училища ще бъдат осигурени общо 6 автобуса с над 22 места – всяко училище ще разполага с 2 автобуса. Достатъчно ли е при изчисляване на бюджета, в поддейност 1.1. „Организиране на превозите за собствена сметка“, да предвидим единствено 36 000 лв. общо за 6-те автобуса (по 6000 лв. за издръжка на МПС) или е необходимо да добавим и разходите за километър (до 1.60 лв./км) от общия пробег?“

ОТГОВОР:

„Кандидат-бенефициентите могат да заявяват и двата компонента едновременно, т.е. при изчисляването на необходимите разходи за транспорт да се посочва максималната стойност на километър от общия пробег, към която да се добавя и допълващия стандарт за издръжка на МПС. Най-важното при отчитането на разходите за транспорт е да се има предвид, че на бенефициентите се изплащат само средствата за реално извършена транспортна услуга, към която са приложени всички необходими разходооправдателни документи.“