Национална програма

Ръководител: Мануела Радева – директор на ЦОИДУЕМ, тел.: 02/980 43 02, e-mail: m.radeva@mon.bg

Лица за контакт:

Лало Каменов – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 02/980 43 02, e-mail: l.kamenov@mon.bg
Инна Иванова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 02/980 43 02, e-mail: inna.ivanova@mon.bg
Нирен Хасанова – главен експерт в ЦОИДУЕМ, тел.: 02/980 43 02, e-mail: n.hasanova@mon.bg

Формуляр за кандидатстване (Приложение 1)

Декларация (Приложение 2)

Ръководство за кандидатстване

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 юни 2019 г.