В периода 25 – 27 октомври 2018 г. в гр. София се състоя първата транснационална работна среща на партньорската мрежа по проект „Ethnic minority integration school hub”, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия чрез Център за развитие на човешките ресурси.
В срещата взеха участие представители на ЦОИДУЕМ, в ролята си на водеща организация, „EUROTHINK – Centre for European Strategy“ от Скопие, БЮР Македония и училище San Carlos от Мадрид, Испания.
Основните теми на срещата бяха свързани с обсъждане на предстоящите дейности по проекта, конкретните ангажименти на партньорите, договорите за съвместни дейности и планиране на времевия график на мобилностите.
Проектът е 18 месечен и се провежда в периода септември 2018 – февруари 2020 г. Неговата основна цел е създаване и развитие на междусекторна партньорска мрежа за споделяне и разпространение на добри практики в областта на превенцията на преждевременното напускане на училище от ученици от уязвими групи.
Дейностите, които ще бъдат реализиране в рамките на проекта, са насочени към представяне на работещи модели за превенция на преждевременното отпадане от училище, документиране и популяризиране на добрите практики на партньорите в тази област и изработване на Наръчник с адаптирани добри практики, който да се използва от учители, педагогически специалисти, социални и младежки работници, представители на неправителствени организации, местни, регионални и национални публични организации и институции.
Първата експертна мобилност по проекта ще се проведе в началото на март 2019 г. в гр. София, в която ще вземат участие над 30 представители на трите организации, последвана от срещи в БЮР Македония и Испания до края на 2019 г.